Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geofizyka otworowa I
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-503-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat profilowań geofizyki otworowej, podstaw fizycznych tych profilowań, parametrów petrofizycznych, które mogą być wyznaczone na podstawie profilowań GF1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna podstawy teoretyczne profilowań elektrometrii otworowej (profilowań klasycznych, sterowanych i indukcyjnych) oraz profilowań akustycznych, zna sondy do elektrycznego i akustycznego obrazowania ścianki otworu, zna budowę sond oraz sposoby wykonywania pomiarów GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę na temat profilowania temperatury i umie połączyć ten pomiar z własnościami termicznymi skał; posiada wiedzę na temat anomalnych ciśnień złożowych i możliwości wyznacznia stref o takich ciśnieniach na podstawie profilowań geofizyki otworowej GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę na temat kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przetwarzania profilowań oporności i akustycznych (poprawianie danych na wpływ warunków pomiarowych i środowiska pomiarowego w geofizyce otworowej), praca manualna i w systemie komputerowym GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania oporności rzeczywistej warstw wokół otworu wiertniczego, porowatości efektywnej, wyznaczania mineralizacji wody złożowej, praca manualna i w systemie komputerowym GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania porowatości ogólnej oraz dynamicznych parametrów sprężystych skał na podstawie profilowania akustycznego, praca manualna i w systemie komputerowym GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie profilowania upadu warstw, pomiaru, przetwarzania i interpretacji GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria) GF1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat profilowań geofizyki otworowej, podstaw fizycznych tych profilowań, parametrów petrofizycznych, które mogą być wyznaczone na podstawie profilowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne profilowań elektrometrii otworowej (profilowań klasycznych, sterowanych i indukcyjnych) oraz profilowań akustycznych, zna sondy do elektrycznego i akustycznego obrazowania ścianki otworu, zna budowę sond oraz sposoby wykonywania pomiarów + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat profilowania temperatury i umie połączyć ten pomiar z własnościami termicznymi skał; posiada wiedzę na temat anomalnych ciśnień złożowych i możliwości wyznacznia stref o takich ciśnieniach na podstawie profilowań geofizyki otworowej + - + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przetwarzania profilowań oporności i akustycznych (poprawianie danych na wpływ warunków pomiarowych i środowiska pomiarowego w geofizyce otworowej), praca manualna i w systemie komputerowym - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania oporności rzeczywistej warstw wokół otworu wiertniczego, porowatości efektywnej, wyznaczania mineralizacji wody złożowej, praca manualna i w systemie komputerowym - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania porowatości ogólnej oraz dynamicznych parametrów sprężystych skał na podstawie profilowania akustycznego, praca manualna i w systemie komputerowym - - + - - - - - - - -
M_U004 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie profilowania upadu warstw, pomiaru, przetwarzania i interpretacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria) - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Cel geofizyki otworowej, aparatura pomiarowa – sondy pomiarowe, kable, głowice kablowe, rejestracja danych, rodzaje pomiarów – w otworach niezarurowanych pionowych, skrzywionych, poziomych, pomiary w trakcie wiercenia (LWD, MWD) oraz wireline logging), profilowanie krzywizny otworu, profilowanie średnicy otworu, podział metod pomiarowych, interpretacja jakościowa i ilościowa, otwór wiertniczy, rodzaje stosowanych płuczek, zmiany zachodzące w ośrodkach porowatych i przepuszczalnych (modele ze strefą filtracji), profilowanie polaryzacji naturalnej – pomiar PS i gradient PS, czynniki wpływające na wynik pomiaru, anomalia dynamiczna i statyczna PS, anomalie PS w skałach piaskowcowo – ilastych i węglanowych, węglach, solach), pomiary oporności skał w otworach, potencjał pola elektrycznego w otworze i otaczającym ośrodku skalnym, modele Alpina, różne typy sond do pomiarów oporności skał – gradientowe i potencjałowe, sondy sterowane (LL3, LL7, LL8, DLL, SFL), mikrosondy, pola elektromagnetyczne nisko- i wysokoczęstotliwościowe, przybliżona teoria Dolla, wpływ skin effectu na wynik profilowania indukcyjnego, rodzaje profilowania indukcyjnego (ILd, ILm, DIL, HRAI, sondy indukcyjne w LWD i WL), profilowania dielektryczne, elektryczne obrazowanie ścian otworu (EMI, XEMI), wpływ anizotropii własności elektrycznych skał na profilowania oporności, pomiary akustyczne w otworach, typy sond i typy nadajników, odbiorniki, fale sprężyste generowane w ośrodkach z otworem przez różne typy nadajników (mono-, dipo- i kwadrupolowe), pomiar czasów interwałowych, rejestracja akustycznych obrazów falowych, techniki przetwarzania danych pomiarowych, pomiary akustyczne i ich interpretacja w otworach nachylonych i poziomych, wpływ anizotropii własności sprężystych skał zbiornikowych na profilowania akustyczne, pomiary telewizorem akustycznym (BHTV, CAST), profilowania temperatury w otworach – stan nieustalonej i ustalonej równowagi termicznej, pomiar temperatury na spodzie otworu, profilowanie upadu warstw – metodyka pomiarów, techniki przetwarzania danych, geologiczna interpretacja PU, ciśnienia złożowe – anomalne ciśnienia, wyznaczanie stref o anomalnych ciśnieniach złożowych na podstawie profilowań geofizyki otworowej, systemy interpretacyjne w geofizyce otworowej, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Interpretacja profilowań klasycznych gradientowych i potencjałowych, sterowanych i mikrosterowanych profilowań oporności, poprawki na wpływ otworu, wyznaczanie rzeczywistej oporności strefy przemytej, strefy filtracji i warstwy niezmienionej, komputerowe wspomaganie interpretacji – program GeoWin, aplikacja OpórWin, interpretacja profilowań indukcyjnych, poprawka na wpływ otworu i warstw otaczających, wyznaczanie oporności wód złożowych i zailenia na podstawie profilowania PS, wyznaczanie porowatości efektywnej i nasycenia wodą skał, ocena litologiczno-złożowa formacji skalnych na podstawie metod elektrometrii, wyznaczanie prędkości warstw oraz współczynnika porowatości na podstawie profilowania PA, zmiany prędkości z głębokością, przetwarzanie profilowań akustycznych z pełnym obrazem falowym, obliczanie dynamicznych parametrów sprężystych, analiza jakościowa pod kątem wyznaczenia stref o zmiennych własnościach sprężystych w profilu otworu, komputerowe wspomaganie interpretacji – program GeoWin, aplikacja FalaWin i FalaFWS, interpretacja geologiczna pomiaru telewizorem akustycznym, przetwarzanie i interpretacja PUW, identyfikacja struktur i środowisk sedymentacyjnych, kolokwium zaliczeniowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie projektów, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, pozytywne wyniki kolokwiów i odpowiedzi na ćwiczeniach. Pozytywna ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów. Obecność na wykładach jest czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny ze sprawdzianu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z wyniku sprawdzianu z wykładów oraz oceny z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1997 i 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja
2. Ellis D.V., Singer J.M.: Well logging for Earth Scientists, Springer, Dordecht, 2008
3. Serra O.: Fundamentals of well-log interpretation.1 The acquisition of logging data. Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 1988
4. Serra O.: Well logging handbook, Edition TECHNIP, Paryż, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak