Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody radarowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-505-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy technik teledetekcyjnych stosowanych w badaniu powierzchni Ziemi i jej wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem metody georadarowej GF1A_W01, GF1A_U05, GF1A_U03 Egzamin
M_W002 Zna podstawy teorii anten ze szczególnym uwzględnieniem georadarowych systemów nadawczo-odbiorczych. GF1A_W04, GF1A_U03 Egzamin
M_W003 Zna odpowiednie zależności petrofizyczne związane z zagadnieniami elektromagnetyzmu. GF1A_W03, GF1A_U03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie opisać od strony teoretycznej pole i fale elektromagnetyczne; zna opis matematyczny zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, refrakcji fali. GF1A_U01, GF1A_W03, GF1A_U05 Egzamin
M_U002 Umie obsługiwać georadarową aparaturę pomiarową oraz potrafi odpowiednio dobrać parametry akwizycyjne. GF1A_W06, GF1A_U04 Kolokwium
M_U003 Potrafi przeprowadzić wstępne przetwarzanie cyfrowych danych georadarowych, w wybranych systemach komputerowych. GF1A_W09, GF1A_U14 Kolokwium
M_U004 Potrafi wykonać interpretację echogramów dla typowych zagadnień oraz umie skorelować wyniki badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in. GF1A_U02, GF1A_W11, GF1A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w określić kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie Potrafi odpowiednio zaprojektować georadarowe badania terenowe w zależności od rozwiązywanego problemu GF1A_U07, GF1A_W05, GF1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy technik teledetekcyjnych stosowanych w badaniu powierzchni Ziemi i jej wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem metody georadarowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teorii anten ze szczególnym uwzględnieniem georadarowych systemów nadawczo-odbiorczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna odpowiednie zależności petrofizyczne związane z zagadnieniami elektromagnetyzmu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opisać od strony teoretycznej pole i fale elektromagnetyczne; zna opis matematyczny zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, refrakcji fali. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie obsługiwać georadarową aparaturę pomiarową oraz potrafi odpowiednio dobrać parametry akwizycyjne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić wstępne przetwarzanie cyfrowych danych georadarowych, w wybranych systemach komputerowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać interpretację echogramów dla typowych zagadnień oraz umie skorelować wyniki badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w określić kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie Potrafi odpowiednio zaprojektować georadarowe badania terenowe w zależności od rozwiązywanego problemu - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przegląd technik teledetekcji stosowanych w badaniach naziemnych, lotniczych, satelitarnych oraz
z powierzchni wody. Wprowadzenie do metody TDR. (4h)
Opis elektromagnetycznego pola falowego i zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, tłumienia
w aspekcie badań radarowych. (4h)
Analiza wpływu rodzaju układu nadawczo-odbiorczego na wyniki pomiarów – podstawy teorii anten. (2h)
Analiza wpływu parametrów elektrycznych ośrodka geologicznego (model jednorodny i izotropowy, model niejednorodny i anizotropowy, model bezstratny i stratny) na wyniki pomiarów georadarowych. (4h)
Zapoznanie z zasadami działania oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi różnych typów radarów ze szczególnym uwzględnieniem georadarów. (4h)
Dyskusja możliwości i ograniczeń stosowalności metody georadarowej. Technika doboru sytemu pomiarowego do rozwiązywanego zagadnienia oraz zasady projektowania badań terenowych. (2h)
Opis badań georadarowych w układzie 2D i 3D z wykorzystaniem techniki refleksyjnej i profilowań prędkości. Podstawy teoretyczne procedur cyfrowego przetwarzanie danych georadarowych. (6h)
Opis technik interpretacji danych georadarowych i ich korelacja z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi, geologicznymi, geotechnicznymi, budowlanymi, archeologicznymi i in. (4h)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Nauka obsługi georadaru, na przykładzie urządzeń szwedzkiej firmy MALA Geoscience, tj. jednokanałowego georadaru RAMAC/GPR oraz wielokanałowego georadaru ProEx. (2h)
Projektowanie badań na poligonie testowym oraz przeprowadzenie akwizycji danych. (2h)
Zapoznanie z oprogramowaniem różnych producentów do akwizycji, przetwarzania, wizualizacji
i interpretacji danych georadarowych. (6h)
Nauka obsługi oprogramowania georadarowego typu firmware (MALA GeoScience). Podstawowe przetwarzanie danych georadarowych (tzw. pre-processing) z użyciem pakietu ReflexW niemieckiej firmy Sandmeier-Geo, m.in. przygotowanie echogramów do przetwarzania, filtracje 1D, techniki wzmocnień, poprawki topograficzne, filtracje 2D, techniki migracji, i in. (10h)
Techniki wizualizacji i nauka interpretacji danych georadarowych. m.in. z zakresu badań geologicznych, sozologicznych, geotechnicznych, archeologicznych oraz infrastruktury na- i podziemnej. (6h)
Zdobycie umiejętności korelacji wyników badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in. (4h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu + 0,5 średnia z kolokwiów z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sanecki J., 2006. Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
2. Skolnik M., 2008. Radar Handbook. The Mc-Graw Hill Companies, USA.
3. Karczewski J., 2007. Zarys metody georadarowej. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
4. Jol H.M., 2009. Ground Penetrating Radar – Theory and Applications. Elsevier Science Ltd., The Netherlands.
5. Annan A.P., 2001. Ground Penetrating Radar – Workshop Notes. Sensor&Software Inc., Kanada.
6. Daniels D., 2004. Ground Penetrating Radar. The Institution of Engineering and Technology, UK.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak