Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Promieniotwórczość środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-507-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Nguyen Dinh Chau (chau@novell.ftj.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna typowe radionuklidy występujące w przyrodze, potrafi oszacować poziomy promieniotwórczości i jej pochodzenia w badanych obiektach. Student rozumie i potrafi ocenić skalę zagrożenia wynikającego ze źródeł antropogenicznych. GF1A_K06, GF1A_K02, GF1A_K04 Egzamin
M_W002 Student zna poziomy promieniotwórczości naturalnej i potrafi oceniać wpływy antropogeniczne na poziomy promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w środowisku. GF1A_K06, GF1A_K04, GF1A_K01, GF1A_K03
M_W003 Student zna poziomy naturalnej promieniotwórczości w różnych środowiskach, potrafi interpretować pochodzenie anomalii promieniotwórczej i zapobiegać zagrożenia radiologiczne. GF1A_W12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W14
Umiejętności
M_U001 Student umie przeprowadzać pomiary i oceniać poziomy promieniotwórczości w środowisku. Student umie budować proste modele migracji substancji promieniotwórczej w różnych środowiskach naturalnych. Student umie organizować metody pomiarowe służące do identyfikacji radionuklidów i określenia ich stężenia w środowisku. GF1A_U12, GF1A_U01, GF1A_U13, GF1A_U09
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie oceniać wpływ geologiczno-poszukiwawczych na promieniotwórczość środowiskową i potrafi podnosić odpowiedzialność za wykonywane prace pod względem skażenia radiologicznego środowiska otaczającego. GF1A_K08, GF1A_K06, GF1A_K02, GF1A_K03
M_K002 Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące promieniotwórczości. Student ma odpowiedzialność za hiegeny radiologiczne i jest kopetentny za wyniki pomiarowe. GF1A_K08, GF1A_K06, GF1A_K02, GF1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna typowe radionuklidy występujące w przyrodze, potrafi oszacować poziomy promieniotwórczości i jej pochodzenia w badanych obiektach. Student rozumie i potrafi ocenić skalę zagrożenia wynikającego ze źródeł antropogenicznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna poziomy promieniotwórczości naturalnej i potrafi oceniać wpływy antropogeniczne na poziomy promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w środowisku. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna poziomy naturalnej promieniotwórczości w różnych środowiskach, potrafi interpretować pochodzenie anomalii promieniotwórczej i zapobiegać zagrożenia radiologiczne. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przeprowadzać pomiary i oceniać poziomy promieniotwórczości w środowisku. Student umie budować proste modele migracji substancji promieniotwórczej w różnych środowiskach naturalnych. Student umie organizować metody pomiarowe służące do identyfikacji radionuklidów i określenia ich stężenia w środowisku. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie oceniać wpływ geologiczno-poszukiwawczych na promieniotwórczość środowiskową i potrafi podnosić odpowiedzialność za wykonywane prace pod względem skażenia radiologicznego środowiska otaczającego. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące promieniotwórczości. Student ma odpowiedzialność za hiegeny radiologiczne i jest kopetentny za wyniki pomiarowe. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. 1. Wykład wstępny (2 godz)

  Odkrycie promieniotwórczości; pochodzenie pierwiastków promieniotwórczych; struktura jąder atomowych; rozpad promieniotwórczy; typy rozpadów; rozszczepienie i fuzja jader; własności promieniowania jonizującego; równowagi promieniotwórcze; szeregi promieniotwórcze.

 2. Podział promieniotwórczości środowiskowej (2 godz)

  Podział izotopów na kosmogeniczne, geogeniczne i antropogeniczne

 3. Przegląd poziomów promieniotwórczości w elementach środowiska (5)

  Poziomy promieniotwórczości w atmosferze, hydrosferze i litosferze i w różnych elementach środowiska.

 4. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (2 godz)

  Rodzaje oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, ich skutki środowiskowe.

 5. Detekcja promieniowania jonizującego (3 godz)

  Typy detektory używane do badań środowiskowych, detektory aktywne (gazowe, scyntylacyjne, półprzewodnikowe), bierne (śladowe, TLD, PicoRad).

 6. Wybrane metody pomiarowe naturalnej promieniotwórczości w środowisku (4 godz)

  Polowe pomiary zawartości izotopów promieniotwórczych, pomiary stężenia radonu w powietrzu. Pomiary stężenia radionuklidów naturalnych w próbkach stałych i ciekłych w laboratorium.

 7. Przegląd o modelowaniu procesów migracji radionuklidów w środowisku (4 godz)

  Modele migracji izotopów promieniotwórczych w powietrzu, w wodach powierzchniowych i podziemnych. Dobór optymalnego modelu.

 8. Przegląd o energetyce jądrowej (4 godz)

  Rozwój energetyki jądrowej na świecie, awarie w elektrowniach jądrowych, skale skażenia i skutki środowiskowe.

 9. Zastosowanie promieniotwórczości w Geologii, Medycynie i Rolnictwie (5 godz)

  Przegląd metod wykorzystujących promieniotwórczości do rozwiązywania zadań geologicznych, środowiskowych, medycznych i przemysłowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczona na podstawie kolokwium końcowym w trzech terminach.
Waga dla pierwszego terminu = 1, oznacza to, że OK=1xOC1
Waga dla drugiego terminu = 0,9, oznacza to, że OK=0,9xOC2
Waga dla trzeciego terminu = 0,7, oznacza to, że OK=0,7xOC3
gdzie OC1, OC2 i OC3 – oceny kolokwium końcowego odpowiedniego terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ze względu na brak zarówno ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych obecność na wykładach jest obowiązkowa. Warunek konieczny na zaliczenia jest to ilość nieobecności na zajęciach bez usprawiedliwienia nie przekracza dwa razy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. John R. Cooper, Keith Randle and Ranjeet S, Sokhi – RADIOACTIVE RELEASES IN THE ENVIRONMENT Impact and Assessment. JOHN WILEY & SON, LTD, 2003.

2. Areva – WSZYSTKO O ENERGETYCE JĄDROWEJ od atomu A do cyrkonu Zr. AVERACOM, 2008.

3. Davit A. Atwood et al., – RADIONUCLIDES in the Environment. JOHN WILEY & SON, LTD, 2010.

4. Bohdan Dziunikowski – ZASTOSOWANIA IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH. Części 1 i 2. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1998.

5. M.F. L’Annuziata – HANDBOOK OF RADIOACTIVITY ANALYSIS. Academic Press. 2003.

6. Andrzej Hrynkiewicz i in. – CZŁOWIEK I PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. PWN, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak