Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
GIS
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-508-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs wyjaśnia istotę i praktyczne opanowanie komputerowych metod zbierania, przetwarzania i analizowania przestrzennych danych geologicznych, geofizycznych i in., oraz prezentacji wyników

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę GIS: danych przestrzennych i atrybutowych, cel ich przetwarzania i analizowania GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W13, GF1A_W10, GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W08, GF1A_W11 Kolokwium
M_W002 jakie są programy komputerowe stosowane w GIS i zna źródła ich pozyskiwania; zna podstawowe formaty danych przestrzennych; zna kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia; zna podstawowe narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); zna zasady działania systemów lokalizacji i nawigacji satelitarnej; GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W13, GF1A_W10, GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W08, GF1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; umie znaleźć publiczne zasoby danych - internetowe (WMS, WFS i in.) i „fizyczne” (np. BDO z CODGK, CBDG z PIG i in.), umie je pozyskać („ściągnąć”); umie wyszukać komercyjnych dostawców danych; umie utworzyć własne dane poprzez digitalizację; umie się nimi posłużyć; umie rozpoznawać oraz konwertować kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia, umie definiować ich parametry; umie dobrać i zastosować, odpowiednio do potrzeb, narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); umie pozyskać i wykorzystać satelitarne dane lokalizacyjne (GPS) w GIS; umie przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci raportu, prezentacji, map GF1A_U17, GF1A_U24, GF1A_U04, GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U19, GF1A_U16, GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_U20 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Ponieważ analiza przestrzenna (GIS) jest stosunkowo nową dziedziną, student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. GF1A_K07, GF1A_K02, GF1A_K01, GF1A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę GIS: danych przestrzennych i atrybutowych, cel ich przetwarzania i analizowania - - - - + - - - - - -
M_W002 jakie są programy komputerowe stosowane w GIS i zna źródła ich pozyskiwania; zna podstawowe formaty danych przestrzennych; zna kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia; zna podstawowe narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); zna zasady działania systemów lokalizacji i nawigacji satelitarnej; - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; umie znaleźć publiczne zasoby danych - internetowe (WMS, WFS i in.) i „fizyczne” (np. BDO z CODGK, CBDG z PIG i in.), umie je pozyskać („ściągnąć”); umie wyszukać komercyjnych dostawców danych; umie utworzyć własne dane poprzez digitalizację; umie się nimi posłużyć; umie rozpoznawać oraz konwertować kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia, umie definiować ich parametry; umie dobrać i zastosować, odpowiednio do potrzeb, narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); umie pozyskać i wykorzystać satelitarne dane lokalizacyjne (GPS) w GIS; umie przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci raportu, prezentacji, map - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ponieważ analiza przestrzenna (GIS) jest stosunkowo nową dziedziną, student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

1. Wprowadzenie do GIS: Podstawy informacji przestrzennej; historia powstania i rozwoju, nowe trendy, elementy składowe; literatura;
2, Postaci danych: przestrzenne (raster, wektor: „spaghetti”, topologiczny, obiektowy) i nieprzestrzenne (bazy danych); dane dyskretne i ciągłe;
3. Wprowadzenie do programu Q-GIS: Interfejs graficzny, moduły, wtyczki, programy stowarzyszone
4. Mapy wektorowe: baza danych, wyświetlanie, dobór „stylu”, tabela atrybutów, struktura, budowa wielowarstwowej struktury geoinformatycznej
5. Mapy rastrowe: rasteryzacja, wyświetlanie, dobór „stylu”, atrybuty pikseli, struktura, budowa wielowarstwowej struktury geoinformatycznej; dane ciągłe (na przykładzie CMT)
6. Przetwarzanie i analiza danych przestrzennych: reklasyfikacja, normalizacja, binaryzacja; operatory Boole’a; analiza dyskryminacyjna; DBQuery, algebra przestrzenna, operatory odległości (euklidesowe i nieeuklidesowe), operatory kontekstu (filtry, struktury, tekstury, widoczność i widzialność);
7. Podstawowe procedury analizy map wektorowych: intersekcja, łączenie, operatory odległości, bufor, edycja tabeli atrybutów
8. Podstawowe procedury analizy map rastrowych: Analiza CMT, reklasyfikacja, algebra map, operatory odległości, statystyki
9. Projekt 1: analiza dyskryminacyjna – projekt „Rezydencja”;
10. Kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia: rzeczywisty kształt i modele geodezyjne Ziemi („kartofel”, geoida, sfera, elipsoida); odwzorowania elipsoidy na płaszczyznę i na powierzchnie rozwijalne; geograficzne i geodezyjne układy współrzędnych – globalne i lokalne; struktura i składnia plików georeferencyjnych; definiowanie i zmiana układu współrzędnych map wektorowych i rastrowych; reprojekcja „w locie”; analiza charakteru i przyczyn zniekształceń
11. Pozyskiwanie danych: domena publiczna (serwery WMS i WFS, źródła branżowe); domena komercyjna; skanowanie, digitalizacja, bazy danych, teledetekcja; pomiary GPS; kalibracja map rastrowych i wektorowych; tworzenie map wektorowych z plików tekstowych z separatorami: txt, wkt, csv.
12. Projekt 2: digitalizacja i edycja bazy danych
13. Kolokwium praktyczne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawy zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa; ćwiczenia opuszczone należy uzupełnić w sposób uzgodnionym z prowadzącym.
2. Wykonanie i zaliczenie (na ocenę co najmniej 3.0) każdego projektu, kolokwium praktycznego i kolokwium z treści wykładów.
3. Dopuszczalne jest jednokrotne poprawkowe zaliczenie projektów i kolokwiów. Ocena końcowa projektu czy kolokwium jest w takim przypadku średnią ocen uzyskanych
w kolejnych terminach.
Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń * waga 0.48 + ocena kolokwium z wykładów * waga 0.52;
ocena z ćwiczeń = ocena projektu 1 * waga 0.1 + ocena projektu 2 * waga 0.1 + ocena kolokwium praktycznego * waga 0.8
W przypadku liczby projektów różnej od podanej wyżej ich wagi wynoszą też 0.1, a waga kolokwium praktycznego ulega zmianie tak, aby suma wag ocen w zaliczeniu ćwiczeń pozostała równa 1.0.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ocena końcowa = ocena projektu 1 * waga 0.1 + ocena projektu 2 * waga 0.1 + ocena projektu 3 * waga 0.1 + ocena kolokwium praktycznego * waga 0.3 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.4.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LONGLEY Paul A. [et al.] – GIS: teoria i praktyka (red. nauk. Artur Magnuszewski); Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
WIDACKI Wojciech, KOZAK Jacek – Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, cz. 1 i 2. Wyd. Text, 1997.
KRAAK Jan, ORMELING Menno-, Ferjan – Kartografia; wizualizacja danych przestrzennych. Wyd. Nauk. PWN, 1998.
LITWIN Leszek, MYRDA Grzegorz – Systemy Informacji Geograficznej – Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion, 2005.
MAGNUSZEWSKI Artur – GIS w geografii fizycznej. Wyd. Nauk. PWN, 1999.
MYRDA Grzegorz – GIS czyli mapa w komputerze. Wyd. Helion, 1997.
URBAŃSKI Jacek – Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wyd. Nauk. PWN, 1997.
GAŹDZICKI Jerzy – Systemy informacji przestrzennej. Wyd. PPWK, 1990.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak