Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wiertnictwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-511-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych GF1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych GF1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki GF1A_U09 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GF1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zarys historii polskiego i światowego przemysłu wiertniczego. Kryteria podziału klasycznych i niekonwecjonalnych metod wiertniczych. Dokumentacja wiercenia, projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego. Technika i technologia wierceń wielkośrednicowych, normalno średnicowych i mało średnicowych. Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze. Płyny wiertnicze, Technologia prawego i lewego obiegu płuczki. Konstrukcje otworów wiertniczych o różnym przeznaczeniu. Elementy przewodu wiertniczego. Rodzaje kolumn rur okładzinowych. Charakterystyka rur okładzinowych oraz technologii rurowania otworów wiertniczych. Metody obliczania ciśnień oddziaływujących na kolumny rur okładzinowych. Uzbrojenie i wyposażenie techniczne kolumn rur okładzinowych. Metody cementowania otworów wiertniczych. Projektowanie parametrów mechanicznych oraz hydraulicznych technologii wiercenia. Prace zakończeniowe w otworach hydrogeologicznych, geotermalnych i naftowych. Rekonstrukcje otworów wiertniczych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywna ocena z testu wielokrotnego wyboru.
Ocena końcowa zostaje pomniejszona gdy pozytywne rozwiązanie testu jest uzyskane w drugim terminie. Ocena końcowa:
a. Jest pomniejszana o 0,5
b. Nie może być wyższa, niż 4,0
c. Nie może być niższa niż 3,0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie poprzedniego semestru oraz aktualny wpis na dziekanatowej liście studenta

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cząstka J.,: Wiertnictwo ,Wydawnictwo Śląsk Katowice 1975.
Gonet A., Rzyczniak M., Stryczek S.: „Zadania do ćwiczeń z wiertnictwa”, Skrypty Uczelniane Nr 1506, AGH, Kraków. 1997;
Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: „Projektowanie otworów wiertniczych. Zadania z rozwiązaniami”, Wydawnictwo AGH. Kraków 2004;
Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo Hydrogeologiczne, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe, AGH. Wydawnictwa naukowo – Dydaktyczne. Kraków 2007.
Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty Uczelniane. Nr 775 , AGH, Kraków 1980;
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia Płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 1999;
Szostak L.: Wiertnictwo . Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak