Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grawimetria w geodezji
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-513-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu teorii pól potencjalnych oraz statycznego oraz zmiennego ziemskiego pola grawitacyjnego, wykorzystaniu grawimetrii do badania pływów i kształtu Ziemi, zna aparaturę pomiarową stosowaną w grawimetrii, szczególnie zasadę działania i możliwości grawimetrów swobodnego spadku i nadprzewodnikowych. GF1A_W02, GF1A_W10, GF1A_W08, GF1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych metodach geodezyjnych, geodezyjnych satelitarnych metodach pomiarowych m,in. GPS, altymetrach satelitarnych oraz ich powiązaniu z polem grawitacyjnym Ziemi, o przyczynach i możliwości mierzenia zmian w obrocie Ziemi. GF1A_W02, GF1A_W10, GF1A_W08, GF1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student umie powiązać elementy geodezji i grawimetrii do opisu zjawisk ziemskich GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_U09 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu teorii pól potencjalnych oraz statycznego oraz zmiennego ziemskiego pola grawitacyjnego, wykorzystaniu grawimetrii do badania pływów i kształtu Ziemi, zna aparaturę pomiarową stosowaną w grawimetrii, szczególnie zasadę działania i możliwości grawimetrów swobodnego spadku i nadprzewodnikowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych metodach geodezyjnych, geodezyjnych satelitarnych metodach pomiarowych m,in. GPS, altymetrach satelitarnych oraz ich powiązaniu z polem grawitacyjnym Ziemi, o przyczynach i możliwości mierzenia zmian w obrocie Ziemi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie powiązać elementy geodezji i grawimetrii do opisu zjawisk ziemskich + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Układy współrzędnych, metody geodezyjne, GPS, grawimetry, systemy satelitarne
2. Teoria pól potencjalnych i statycznego pola grawitacyjnego Ziemi
3. Izostazja, teoria Airego i Pratta
4. Grawimetry sprężynowe, grawimetry absolutne swobodnego spadku i tylko swobodnego spadku
5. Grawimetry nadprzewodnikowe, zasada działania, dryft, szumy, wpływ czynników zewnętrznych
6. Wysokościomierze satelitarne, zasada działania, zastosowanie w geofizyce
7. Pływy ziemskie, techniki obliczeniowe, aparatura pomiarowa
8. Zmiany pola grawitacyjnego w czasie – izostazja glacjalna, satelitarne badanie zmian
9. Obrót Ziemi: wariacje obrotu Ziemi,
10. GPS i inne satelitarne metody geodezyjne
11. Pomiary geodezyjne INSAR

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczeniowa z testu sprawdzającego wiedzę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw analizy matematycznej, podstaw fizyki, grawimetrii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Wahr – Geodesy and Gravity, Samizdat Press
2. Treatise on Geophysics. Volume III – Geodesy, Elsevier, 2007.
3. International Association of Geodesy Symposia Volume 135, Springer 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Porzucek S., Łój M, 2006, Wykorzystanie triangulacji w grawimetrii. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XIII KOWBAN’2006, materiały sympozjum, Polanica Zdrój 25-27 października 2006, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006. s. 139-144
Porzucek S., Lipecki T., Madej J., Jaśkowski W., Łój M., 2007, Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1752, Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 405–421.

Informacje dodatkowe:

Brak