Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia złóż
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-603-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych GF1A_W17 Kolokwium
M_W002 Student ma uporządkowana wiedzę na temat procesów uczestniczących w powstawaniu wybranych genetycznych typów złóż GF1A_W17 Kolokwium
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetycznej złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż. GF1A_W17 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, GF1A_U09, GF1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie istnienia złóż surowców mineralnych dla warunków życia i gospodarki człowieka. GF1A_K04, GF1A_U23 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowana wiedzę na temat procesów uczestniczących w powstawaniu wybranych genetycznych typów złóż + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetycznej złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie istnienia złóż surowców mineralnych dla warunków życia i gospodarki człowieka. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wiadomości wstępne na temat geologicznych warunków występowania złóż, pozycji geotektonicznej, formy i budowy złóż surowców mineralnych, fizycznych własności surowców mineralnych i metod ich badań.
Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.
Procesy warunkujące formowanie się złóż surowców mineralnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

umiejętność makroskopowego rozpoznawanie typów skał i minerałów
znajomość podstawowych własności chemicznych pierwiastków

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Robb L. (2004) – Introduction to Ore-Forming Processes
2. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak