Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-605-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności GF1A_W16, GF1A_W12 Kolokwium
M_W002 opisać formy organizacji przedsiębiorstw i zdefiniować ich cele działania GF1A_W16 Kolokwium
M_W003 objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy GF1A_W16 Kolokwium
M_W004 scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych GF1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć GF1A_U23, GF1A_U03, GF1A_U09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy GF1A_K08 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności + - - - - - - - - - -
M_W002 opisać formy organizacji przedsiębiorstw i zdefiniować ich cele działania + - - - - - - - - - -
M_W003 objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy + - - - - - - - - - -
M_W004 scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Ekonomia – przedmiot i podstawowe pojęcia

  Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa
  ekonomiczne.

 2. Rynek, popyt, podaż

  Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa.

 3. Pomiar kosztów w ekonomii Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
 4. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje

  Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje. Ocena efektywności przedsięwzięć

 5. Rynki finansowe

  Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania

 6. Rodzaje papierów wartościowych

  Papiery wartościowe. Rola weksla we współczesnej gospodarce.

 7. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji

  Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.

 8. Podstawy makroekonomii

  Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.

 9. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne

  Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania
  koniunktury

 10. Równowaga ekonomiczna

  Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.

 11. Pieniądz i jego funkcje

  Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.

 12. Polityka pieniężna i rola banku centralnego

  Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe

 13. Polityka fiskalna państwa

  Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.

 14. Gospodarka otwarta

  Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z kolokwium zaliczeniowego, Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona poza dniem kolokwium. Poprawianie ocen niedostatecznych z kolokwiów dopuszczalne do końca okresu rozliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR, Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, Logistyka Odzysku ; I 2014 nr 2, s. 12–14.
2. Krzysztof POSŁUSZNY, Determinanty integracji pionowej w przemyśle W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = pod red. Marianny Księżyk. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.

Informacje dodatkowe:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów