Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyki zawodowe z geofizyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-606-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie na czym polegają i rozumie cel kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej obszaru Polski i krajów ościennych, prace sejsmiczne, grawimetryczne i magnetyczne oraz magnetotelluryczne; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Projekt,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów i wód (pitnych, geotermalnych), węgli kamiennych i brunatnych, siarki, miedzi, surowców skalnych; wie na czym polega i rozumie planowanie kompleksowych pomiarów terenowych, cyklu przetwarzania danych i metodyki interpretacji; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07 Projekt,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie inżynierii środowiska dla rozpoznawania obszarów zniszczonych kopalnictwem podziemnym, terenów zagrożonych z powodu ruchów masowych, ulegających degradacji z powodu migracji zanieczyszczeń chemicznych; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Projekt,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w celu ochrony środowiska; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Projekt,
Udział w dyskusji
M_W005 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w archeologii; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Projekt,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi zaplanować kompleksowe badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania złóż shale gas GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF1A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie na czym polegają i rozumie cel kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej obszaru Polski i krajów ościennych, prace sejsmiczne, grawimetryczne i magnetyczne oraz magnetotelluryczne; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów i wód (pitnych, geotermalnych), węgli kamiennych i brunatnych, siarki, miedzi, surowców skalnych; wie na czym polega i rozumie planowanie kompleksowych pomiarów terenowych, cyklu przetwarzania danych i metodyki interpretacji; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie inżynierii środowiska dla rozpoznawania obszarów zniszczonych kopalnictwem podziemnym, terenów zagrożonych z powodu ruchów masowych, ulegających degradacji z powodu migracji zanieczyszczeń chemicznych; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w celu ochrony środowiska; umie zaplanować takie badania - - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w archeologii; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi zaplanować kompleksowe badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania złóż shale gas - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Zapoznanie się z praktyczną stroną badań geofizycznych. Poznanie spospbu projektowania badań geofizycznych, przygotowania do prac terenowych. Poznanie sposobu prowadzenia badań terenowych. Przetwarzanie i interpretacja danych pomiarowych. Zapoznanie z oprogramowaniem stosowanym w przemyśle.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pisemne potwierdzenie zaliczenia praktyk z geofizyki odbytych w przedsiębiorstwie lub innej jednostce związanej z badaniami geofizycznymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dokumentacje prac prowadzonych w KG WGGiOŚ AGH w aspekcie kompleksowego wykorzystania metod geofizycznych. Materiały konferencji tematycznych dostępne w formie analogowej oraz w sieci Internet. Wybrane artykuły publikowane w specjalistycznych periodykach. Dokumentacje prac PIG-PIB, PGNiG S.A. w Warszawie oraz spółek z o.o. Geofizyka Kraków i Geofizyka Toruń oraz PBG Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie i in.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak