Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rafy i budowle węglanowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-610-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje skał węglanowych. GF1A_W17, GF1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania raf i innych budowli węglanowych. GF1A_W02, GF1A_W17 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student posiada wiedzę na temat klasyfikacji skał węglanowych. GF1A_W17, GF1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać typ rafy i innej budowli węglanowej z wykorzystaniem klasyfikacji Dunhama. GF1A_U01, GF1A_U15 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi określić typ porowatości w rafach i innych budowlach węglanowych. GF1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Student potrafi analizować rozwój systemu depozycyjnego węglanów. GF1A_U15 Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 Student potrafi zinterpretować przebieg procesów diagenetycznych w skałach węglanowych. GF1A_U01, GF1A_U15 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GF1A_K01, GF1A_K05 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje skał węglanowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania raf i innych budowli węglanowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat klasyfikacji skał węglanowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać typ rafy i innej budowli węglanowej z wykorzystaniem klasyfikacji Dunhama. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić typ porowatości w rafach i innych budowlach węglanowych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi analizować rozwój systemu depozycyjnego węglanów. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zinterpretować przebieg procesów diagenetycznych w skałach węglanowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy sedymentologii węglanów i ich środowiska sedymentacji. Procesy wczesnej i późnej diagenezy węglanów. Podstawowe klasyfikacje skał węglanowych. Systemy depozycji węglanów i ich charakterystyka. Typy budowli węglanowych i ich omówienie. Pojęcie rafy stratygraficznej i ekologicznej. Organizmy rafotwórcze. Przegląd wykształcenia kopalnych raf i innych budowli węglanowych. Porowatość w budowlach węglanowych. Podstawy stratygrafii sekwencyjnej węglanów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na VI semestr studiów I stopnia. Podstawowa wiedza z geologii ogólnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Scholle PA, Bebout DG, Moore CH (1983): Carbonate depositional environments. AAPG Memoir 33: 1-708.
Stanley GD (2001):The history and sedimentology of ancient reef systems. Topics in geobiology, 17: 1-458.
Moore CH (2001): Carbonate reservoirs. Developments in sedimentology, 55: 1-444.
Tucker ME, Wright VP (1990): Carbonate sedimentology, 482p. Blackwell
Monty CLV, Bosence DWJ, Bridges PH, Pratt BR (1995): Carbonate mud-mouds. IAS Special Publication 23: 1-537.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak