Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Własności minerałów ilastych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-611-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą sposobów klasyfikacji minerałów ilastych. GF1A_W03, GF1A_W12 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie genezy minerałów ilastych i ich występowania w utworach geologicznych. GF1A_W03, GF1A_W17, GF1A_W12 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie właściwości jonowymiennych i powierzchniowych minerałów ilastych. GF1A_W03, GF1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student ma wiedzę na temat struktury i składu chemicznego minerałów ilastych GF1A_W03, GF1A_U24, GF1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie właściwości koloidalnych, reologicznych i mechanicznych układów zawierających minerały ilaste. GF1A_W03, GF1A_U24, GF1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma wiedzę dotyczącą metod badań struktury, powierzchni minerałów ilastych oraz układów minerały ilaste-woda. GF1A_K04, GF1A_K07, GF1A_W12
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą sposobów klasyfikacji minerałów ilastych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie genezy minerałów ilastych i ich występowania w utworach geologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie właściwości jonowymiennych i powierzchniowych minerałów ilastych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma wiedzę na temat struktury i składu chemicznego minerałów ilastych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie właściwości koloidalnych, reologicznych i mechanicznych układów zawierających minerały ilaste. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma wiedzę dotyczącą metod badań struktury, powierzchni minerałów ilastych oraz układów minerały ilaste-woda. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Minerały ilaste – definicja. Charakterystyka struktury minerałów ilastych oraz ich składu chemicznego. (4 godz.)
2. Kryteria klasyfikacji minerałów ilastych i ich podział. (4 godz.)
3. Geneza minerałów ilastych: litogeneza, epigeneza, procesy wietrzeniowe (hydroliza, rozpuszczanie niekongruentne). Osady kontynentalne i zbiorników wodnych, utwory hydrotermalne. (5 godz.)
4. Występowanie minerałów ilastych w utworach geologicznych. (5 godz.)
5. Układ: minerały ilaste-woda i jego charakterystyka. Własności koloidalne (zawiesiny, elektroforeza, koagulacja, dyspergowanie i peptyzacja), reologiczne (lepkość, tiksotropia, regulacja własności reologicznych), jonowymienne, powierzchniowe i mechaniczne. (6 godz.)
6. Metody badań struktury i powierzchni minerałów ilastych (dyfrakcyjne, spektroskopowe, termiczne i chemiczne) oraz metody badań układów koloidalnych (analiza uziarnienia, pomiary elektrochemiczne). (6 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 1,0*ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii ogólnej i mineralogii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. Stoch, 1974, Minerały ilaste.
2. A. Bolewski, W. Żabiński (red.), 1988, Metody badań minerałów i skał.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak