Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geochemia naftowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-612-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie geochemii naftowej GF1A_W12, GF1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna metody analityczne badań kopalnej substancji organicznej, ropy naftowej i gazu ziemnego GF1A_W06, GF1A_U05, GF1A_W08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 potrafi wykonać podstawowe analizy geochemii naftowej i interpretować uzyskane wyniki badań GF1A_W09, GF1A_W06, GF1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacji z literatury i Internetu w zakresie geochemii naftowej GF1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 ma świadomość i rozumie wagę zastosowania wiedzy z zakresu geochemii naftowej w poszukiwaniach surowców węglowodorowych oraz określenia ich wpływu na środowisko naturalne GF1A_U24, GF1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie GF1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie geochemii naftowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analityczne badań kopalnej substancji organicznej, ropy naftowej i gazu ziemnego + - + - - - - - - - -
M_W003 potrafi wykonać podstawowe analizy geochemii naftowej i interpretować uzyskane wyniki badań - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacji z literatury i Internetu w zakresie geochemii naftowej + - + - - - - - - - -
M_U002 ma świadomość i rozumie wagę zastosowania wiedzy z zakresu geochemii naftowej w poszukiwaniach surowców węglowodorowych oraz określenia ich wpływu na środowisko naturalne + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geochemia organiczna i naftowa (definicje, znaczenie naukowe i aplikatywne) (1). Geochemia węgla (węgiel i pochodzenie życia, bilans węgla w skałach osadowych (1). Ropa naftowa i gaz ziemny – skład, definicje (1), Geochemiczno-genetyczne kryteria klasyfikacji węglowodorów (1). Bituminy i kerogen (definicje, skład, środowisko powstawania, klasyfikacja) (1). Skała macierzysta i facje macierzyste (definicje, klasyfikacja) (1). Geneza gazu ziemnego w świetle wyników badań składu cząsteczkowego i izotopowego (1). Geneza ropy naftowej w świetle wyników badań geochemicznych (1). Kinetyka reakcji generowania i ekspulsji węglowodorów (1). Siarka w skale macierzystej i ropie naftowej (1). Pirolityczne metody analityczne: wodna i sucha, system otwarty i zamknięty (1). Potencjał węglowodorowy węgli kopalnych i ich relacja do gazu ziemnego i ropy naftowej (1). Efektywne skały macierzyste i bilans węglowodorowy basenów naftowych w Polsce (1). System naftowy od skały macierzystej do pułapki, klasyfikacja genetyczna systemów naftowych (1). Geneza węglowodorowych surowców niekonwencjonalnych (1).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Geochemiczne metody analityczne stosowane w poszukiwaniach naftowych (1). Pobór i przygotowanie próbek skalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego do badań geochemicznych (1). Analiza pirolityczna Rock-Eval (2). Ekstrakcja rozpuszczalnikowa skał w aparatach Soxhleta i Soxtec (2). Analiza grupowa bituminów i ropy naftowej (2). Oznaczenie składu cząsteczkowego gazu ziemnego za pomocą chromatografu gazowego (2). Analiza biomarkerów – frakcja nasycona i aromatyczna (2). Analiza dystrybucji metylofenantrenów i metylodibenzotiofenów (1). Separacja i analiza elementarna kerogenu (2).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,55*ocena z kolokwium+ 0,45* ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hunt J.M., 1996. Petroleum geochemistry and geology. W.H. Freeman and Company, New York.
Waples D.W., 1985. Geochemistry in petroleum exploration. Int. Human Res. Dev. Corp., Boston.
Tissot B., Welte D.H., 1984. Petroleum Formation and Occurrence. Springer-Verlag, New York.
Durand B., 1980. Kerogen. Technip, Paris.
Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., 2005. The biomarker guide. Biomarkers and isotopes in petroleum exploration and earth history. Ed. 2. University Press, Cambridge.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak