Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Magnetyczny rezonans jądrowy w geofizyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-702-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne związane z polem magnetycznym, własnościami magnetycznymi skał i minerałów GF1A_W03, GF1A_W01, GF1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego GF1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna zasady pomiary MRJ oraz wie jak dokonać poprawnej interpretacji wyników GF1A_W06, GF1A_W10, GF1A_W14 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego GF1A_U04, GF1A_U11 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi zaplanować pomiary MRJ oraz dokonać poprawnej interpretacji wyników GF1A_U08, GF1A_U12, GF1A_U11 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań podczas planowania i wykonywania pomiarów MRJ GF1A_K03, GF1A_K04 Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne związane z polem magnetycznym, własnościami magnetycznymi skał i minerałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady pomiary MRJ oraz wie jak dokonać poprawnej interpretacji wyników + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować pomiary MRJ oraz dokonać poprawnej interpretacji wyników + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań podczas planowania i wykonywania pomiarów MRJ + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pole magnetyczne, własności
2. Materiały magnetyczne, własności magnetyczne skał i minerałów
3. Opis klasyczny zjawiska rezonansu magnetycznego
4. Opis kwantowy zjawiska rezonansu magnetycznego
5. Relaksacja jąder atomowych, relaksacja spinowo – sieciowa, relaksacja spinowo-spinowa
6. Metody pomiarów rezonansowych, sygnał swobodnej precesji, pomiar stałej relaksacji podłużnej i poprzecznej
7. Laboratoryjne pomiary spektrometryczne
8. Interpretacja pomiarów petrofizycznych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
9. Otworowe pomiary rezonansowe
10. Przegląd sond otworowych do profilowań sygnału magnetycznego rezonansu jądrowego
11. Interpretacja pomiarów otworowych
12. Omówienie i interpretacja danych rzeczywistych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach, zaliczenie testu końcowego,

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na siódmy semestr pierwszego stopnia studiów, zaliczenie przedmiotów: petrofizyka i geofizyka otworowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Coates, G.R., Xiao, L., Prammer, M.G., 1999, NMR Logging Principles & Applications, Halliburton Energy Services, Houston
2. Günter, H., 1983, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego. PWN, Warszawa
3. Hennel, J.W., Klinowski, J., 2000, Podstawy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań
4. Hornak, J.P., 1996-2010, The basics of MRI. Interactive Learning Software, Henietta, NY, http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak