Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stratygrafia sekwencji
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-703-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zespół czynników kształtujących architekturę stratygraficzną sukcesji osadowych. GF1A_W04, GF1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student zna specyfikę metodologii stratygrafii sekwencji w stosunku do innych systemów klasyfikacji stratygraficznych oraz jej znaczenie dla logicznie uzasadnionych przewidywań rozkładu facji w obszarach nierozpoznanych. GF1A_W11, GF1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie zintegrować dane sedymentologiczne, sejsmiczne i profilowań geofizyki otworowej, wykonać korelację chronostratygraficzną oraz dokonać podziału sukcesji osadowej na sekwencje depozycyjne. GF1A_U05, GF1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie korelacje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania GF1A_U05 Kolokwium
M_U003 Student umie sporządzić prognozę występowania skał zbiornikowych i uszczelniających dla złóż węglowodorów w oparciu o wykonane przez siebie korelacje i podział stratygraficzny. GF1A_U17, GF1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w zespołach złożonych ze specjalistów różnych specjalności nauk o Ziemi. GF1A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zespół czynników kształtujących architekturę stratygraficzną sukcesji osadowych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna specyfikę metodologii stratygrafii sekwencji w stosunku do innych systemów klasyfikacji stratygraficznych oraz jej znaczenie dla logicznie uzasadnionych przewidywań rozkładu facji w obszarach nierozpoznanych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zintegrować dane sedymentologiczne, sejsmiczne i profilowań geofizyki otworowej, wykonać korelację chronostratygraficzną oraz dokonać podziału sukcesji osadowej na sekwencje depozycyjne. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie korelacje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania + + - - - - - - - - -
M_U003 Student umie sporządzić prognozę występowania skał zbiornikowych i uszczelniających dla złóż węglowodorów w oparciu o wykonane przez siebie korelacje i podział stratygraficzny. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w zespołach złożonych ze specjalistów różnych specjalności nauk o Ziemi. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Źródła stratygrafii sekwencji. Stratygrafia sekwencji na tle innych systemów klasyfikacji stratygraficznych (3 h).
• Definicje podstawowe, profil równowagi, pojemność akomodacyjna, względny poziom morza (3 h).
• Prawo Walthera, transgresja, regresja wymuszona i normalna (3 h).
• Architektura stratygraficzna jako produkt relacji pomiędzy zmianami akomodacji i tempem dostawy materiału klastycznego (3 h) .
• Aspekty korelacji – bieg i upad depozycyjny, diachronizm, klinoformy sejsmiczne (3 h).
• Typy niezgodności w zapisie geologicznym i sejsmicznym. Nomenklatura sejsmostratygraficzna niezgodności (3 h).
• Parasekwencja, zestaw parasekwencji, kluczowe powierzchnie korelacyjne, ciągi systemowe (3 h).
• Kluczowe powierzchnie korelacyjne i ciągi systemowe – kryteria diagnostyczne w zapisie karotażowym i sejsmicznym (3 h).
• Typologia sekwencji. Typy sekwencji depozycyjnych, sekwencja genetyczna, sekwencja TR (3 h).
• Hierarchia cykli zmian względnego poziomu morza i skala czasowa sekwencji (3 h).

Wykład:
-
Ćwiczenia audytoryjne:

• Korelacja litostratygraficzna vs chronostratygraficzna profilu karotażowego skalibrowanego z litofacjami (3 h).
• Oboczna ciągłość litosomu zbiornikowego na podstawie korelacji lito- i chronostratygraficznej profilu karotażowego skalibrowanego z litofacjami (3 h).
• Konstrukcja diagramu chronostratygraficznego Wheelera (3 h).
• Identyfikacja niezgodności i kluczowych powierzchni stratygraficznych na profilach sejsmicznych.
• Korelacja międzyotoworowa, wyróżnienie ciągów systemowych i sekwencji de pozycyjnych, prognoza facjalna (3 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z kolokwium obejmującego zakres wykładów oraz z zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw stratygrafii i sedymentologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Catuneanu, O., 2006, Principles of Sequence Stratigraphy. Elsevier, 386 pp.
• Posamentier, H.W., Allen, G.P., 1999, Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications: SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, v. 9, 210 pp.
• Porębski, S.J., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geol., 44 (10): 1-12.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak