Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tektonika płyt litosferycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-705-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie Ziemi i jej strukturę GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Kolokwium
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu paleomagnetyzmu, sejsmologii, geotermii i określić ich związek z tektoniką płyt GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu magmatyzmu i metamorfizmu ich związek z tektoniką płyt GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie procesy tektoniki płyt i oronezy, potrafi scharakteryzową granice płyt GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Kolokwium
M_W005 Zna metodykę tworzenia map paleogeograficznych i ich praktyczne zastosowanie GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi sklasyfikować baseny sedymantacyje i wyjaśnić ich związek z tektoniką płyt. GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować cykliczność rozwoju ziemi, zna podstawowe elementy historycznej paleogeografii i tektoniki płyt GF1A_W17, GF1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Poszerza sowją wiezę z zakresu nauk o Ziemi z wykorzysaniem dostępnych źródeł GF1A_K07
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie Ziemi i jej strukturę + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu paleomagnetyzmu, sejsmologii, geotermii i określić ich związek z tektoniką płyt + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu magmatyzmu i metamorfizmu ich związek z tektoniką płyt + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy tektoniki płyt i oronezy, potrafi scharakteryzową granice płyt + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna metodykę tworzenia map paleogeograficznych i ich praktyczne zastosowanie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sklasyfikować baseny sedymantacyje i wyjaśnić ich związek z tektoniką płyt. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować cykliczność rozwoju ziemi, zna podstawowe elementy historycznej paleogeografii i tektoniki płyt + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Poszerza sowją wiezę z zakresu nauk o Ziemi z wykorzysaniem dostępnych źródeł + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie, cele, definicje, powstanie Ziemi
Struktura Ziemi, kontynenty i oceany, sejsmologia (trzęsienia Ziemi, fale sejsmiczne, analiza ognisk, tomografia
Paleomagnetyzm, magnetostratygrafia, spreading oceanów
Powstanie Atlantyku, dryft kontynentalny
Geotermika, stopień geotermiczny, strumień cieła, plamki gorąca, konwekcja a tektonika płyt
Płyty litosfery, granice płyt krawędzie aktywne i pasywne, subdukcja, strefy akrecji, uskoki transformujące
Kratony, platformy, izostazja, pokrywa osadowa Ziemi, klasyfikacja basenów, ryfty, aulakogeny
Baseny związane z subdukcją
Orogeneza, klasyfikacja gór i orogenez
Ofiolity, obdukcja, terany
Wulkanizm, metamorfizm i ich związek z tektoniką płyt
Cyklicznośc procesów tektoniki płyt, dyspersja i akrecja kontynentów
Mapy paleogeograficzne, palinspastyczne, paleolitofacjane, paleoklimatyczne
Historyczne paleogeografia i tektonika płyt, prekambr, orogenezy kaledońska, hercyńska, indochińska, alpejska, Pangea, Tetyda, neotektonika.
Podsumowanie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Geologia ogólna, geofizyka ogólna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Kearey, Phlip & Vine, Frederick J., Global Tectonics, Blackwell
Allen, P. A. & Allen, J. R. Basin Analysis; Principles & Applications, Blackwell Science.
Bird, J.M., Ed., Plate Tectonics (Revised Ed.): Washington, D.C., American Geophysical Union,
Park, R.G., , Geological Structures and Moving Plates: New York, Chapman And Hall, 352 P.
Plummer, C.C. and Mcgeary, David, , Physical Geology, with Interactive Plate Tectonics:.) Dubuque, Ia, W.C. Brown, 5
Moores, E.M., and Twiss, R.J., Tectonics: New York, W.H. Freeman.
Condie, K.C., Ed., Plate Tectonics and Crustal Evolution .New York, Pergamon Press..
Van Andel, T.H., New Views on an Old Planet—Continental Drift and The History of Earth: New York, Cambridge University Press,
Cox, A., and R. B. Hart, Plate Tectonics: How It Works,., Blackwell Scientific Publications, Palo Alto, Calif.
Golonka J., 2002. Plate-tectonic maps of the Phanerozoic. In: Kiessling W., Flügel, E. and Golonka J. (eds.): Phanerozoic reef patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication 72: 21-75. Tulsa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak