Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geofizyka w archeologii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-712-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zastosowanie metod geofizycznych w prospekcji archeologicznej i historycznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji archeologicznej i historycznej. GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji archeologicznej i historycznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11, GF1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji archeologicznej i historycznej GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi zastosować geofizyczne urządzenia pomiarowe w zmienionej metodyce prospekcji archeologiczej i hisorycznej. GF1A_U24, GF1A_U06, GF1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U004 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji archeologicznej i historycznej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji archeologicznej i historycznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji archeologicznej i historycznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować geofizyczne urządzenia pomiarowe w zmienionej metodyce prospekcji archeologiczej i hisorycznej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego - - - - - + - - - - -
M_U004 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zastosowanie metod geofizycznych w prospekcji archeologicznej i historycznej. Zastosowanie metod: grawimetrycznej, magnetycznej, , elektrycznej, radarowej i sejsmicznej.
Zrozumienie fizycznych podstaw zastosowania poszczególnych metod geofizycznych w badaniach historycznych. Stosunki między fizycznymi właściwościami podziemnych obiektów antropogenicznych i anomalii geofizycznych oraz związana z tym niepewność rozwiązań ze względu na dokładność pomiarów i wielkość obserwowanych amplitud anomalii.
Opis zmian sposobu prowadzenia akwizycji danych geofizycznych, ze względu na oczekiwane wartości amplitud anomalii. Ocena przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązania postawionych w badaniach historycznych zadań.
Przedstawienie przykładów zastosowania metod geofizycznych w prospekcji archeologicznej i historycznej, analiza i ocena ich zastosowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia z kolokwium zaliczeniowego i zaprezentowanego referatu.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności na zajęciach wyższej niż 50% lub/i uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium zaliczeniowego student nie może otrzymać pozytywnego zaliczenia zajęć.
Ocenę niedostateczną z kolokwium zaliczeniowego może poprawiane tylko jeden raz, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw metod geofizycznych – grawimetrycznej, magnetycznej, elektrycznej, radarowej i sejsmicznej (pozytywna ocena z egzaminu)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Misiewicz K., Geofizyka archeologiczna, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2006
Gaffney Ch., Gater J., Reveling the buried Past. Geophysics for archaeologists, wyd. The History Press, Brimscombe Port2010
Aspinall A., et All, Magnetometry for archaeologists, wyd. AltaMira Press, Lanham 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania mikrograwimetryczne strefy zapadliskowej w rejonie XIX-wiecznego kościoła w Inowrocławiu — Microgravity research sinkhole dangered terrain near 19th century church in Inowroclaw / Monika ŁÓJ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 413–420. — Bibliogr. s. 420, Streszcz., Abstr.
Analiza badań magnetycznych na przykładzie cmentarzyska ciałopalnego — [Magnetic survey
analysis on the example of cremation cementary] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr
Janczewski // W: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek,
Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ;
Fundacja Nauki ”Archaeologia Silesiae”. — Wrocław : [s. n.], 2016. — ISBN:
978-83-61416-73-9. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
An example of subsurface microgravimetric survey / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W:
SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15th international
multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference
proceedings. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92
Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-31-5. — S. 743–749. — Bibliogr. s. 749.
Abstr.
Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostrad — Gravity research fot the construction of
highways / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Geomatyka i Inżynieria :
kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN
2082-2952. — 2012 nr 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

The geophysical truth about the ‘Gold Train’ in Walbrzych, Poland / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Jerzy KARCZEWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Archaeological Prospection ; ISSN 1075-2196. — 2018 vol. 25 iss. 2, s. 137–146.

Informacje dodatkowe:

Brak