Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody analizy danych georadarowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-714-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe procedury przetwarzania danych georadarowych. GF1A_W09, GF1A_W06, GF1A_W11, GF1A_W10 Kolokwium
M_W002 Zna podstawy teoretyczne oraz strukturę algorytmów procedur stosowanych w metodzie GPR. GF1A_W09, GF1A_W06, GF1A_W02, GF1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić potrzebę wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych procedur w zależności od jakości rejestracji i rozwiązywanego problemu. GF1A_U07, GF1A_U09, GF1A_U13 Kolokwium
M_U002 Potrafi przygotować cykl zaawansowanego przetwarzania echogramów oraz umie odpowiednio dobrać parametry poszczególnych procedur. GF1A_U06, GF1A_U12, GF1A_U14 Kolokwium
M_U003 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe do przetwarzania echogramów. GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pozatechniczny aspekt działalności inżynierskiej. GF1A_K04, GF1A_K03 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe procedury przetwarzania danych georadarowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne oraz strukturę algorytmów procedur stosowanych w metodzie GPR. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić potrzebę wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych procedur w zależności od jakości rejestracji i rozwiązywanego problemu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować cykl zaawansowanego przetwarzania echogramów oraz umie odpowiednio dobrać parametry poszczególnych procedur. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe do przetwarzania echogramów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pozatechniczny aspekt działalności inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Porównanie różnych formatów danych georadarowych, import danych do programu Reflex. Przegląd procedur pre-prosessingu i przetwarzania podstawowego (standardowego), dyskusja potrzeb i możliwości ekstrakcji użytecznych informacji z echogramów z wykorzystaniem zaawansowanego przetwarzania. Podstawowe informacje na temat algorytmów stosowanych w zaawansowanym przetwarzaniu danych georadarowych.
Zaawansowane procedury działające na poszczególnych trasach na echogramach: grupa filtracji w domenie czasu i częstotliwości, dekonwolucja, rozbudowane procedury wzmacniania poszczególnych sygnałów oraz wzmocnienia 2D.
Analiza spektralna i analiza trasy zespolonej.
Zaawansowane filtracje dwuwymiarowe oraz podstawowe procedury z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazu.
Podstawy modelowania pola elektromagnetycznego metodą FTDT w programie Reflex.
Techniki migracyjne, filtracja na płaszczyźnie f-k.
Przetwarzanie danych radarowych w różnych aplikacjach. Porównanie efektywności różnych aplikacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, na podstawie ocen z projektów i na podstawie oceny kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość: matematyki, tematyki z zakresu metody GPR, procedur cyfrowego przetwarzania sygnałów, technik wizualizacji danych pomiarowych, komputerowych aplikacji obliczeniowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Karczewski J.Ortyl Ł., Pasternak M., 2011. Zarys metody georadarowej. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
2. Jol H.M., 2009. Ground Penetrating Radar. Theory and Applications. Elsevier Science Ltd., The Netherlands.
3. Annan A.P., 1999. Practical Processing of GPR Data. Sensor and Software Inc., Canada.
4. Yilmaz O., 1994. Seismic Data Processing. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, USA.
5. Kasina Z., 1998. Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak