Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geometria i grafika komputerowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-103-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Franczyk Anna (franczyk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej GG1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania GG1A_W20 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych GG1A_U14 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia GG1A_K01, GG1A_K03 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej + - + - - - - - - - +
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - +
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

E-learning:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia. Ocena z zaliczenia: 80% kolokwium+20%realizacja projektów na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna ze szkoły średniej i gimnazjum.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • R. Kaczyński, J. A. Nowakowski, E. Sajewicz, Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna – ćwiczenia projektowe, Politechnika Białostocka 2001r.
 • Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
 • Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adrian Kopeć, Justyna Bała, Anna Pięta, WebGL based Visualisation and Analysis of Stratigraphic Data for the Purposes of the Mining Industry, Procedia Computer Science, Volume 51, 2015, Pages 2869-2877

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.