Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-104-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi: wyszukiwać informację, wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, opracowywać grafikę, napisać prosty program VBA GG1A_W20 Aktywność na zajęciach
M_W002 Potrafi wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym GG1A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informację, potrafi analizować dane GG1A_U09, GG1A_U14 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zmienności stanu wiedzy i dostępnej informacji, rozumie konieczność bieżącego uaktualniania swoich kompetencji GG1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi: wyszukiwać informację, wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, opracowywać grafikę, napisać prosty program VBA + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informację, potrafi analizować dane + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zmienności stanu wiedzy i dostępnej informacji, rozumie konieczność bieżącego uaktualniania swoich kompetencji + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Informatyka

Podstawowe informacje dot. architektury komputerów
Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej.
Systemy operacyjne (Linux, Windows)
Zapis informacji: systemy liczbowe, zapis binarny, znaki ASCII
Podstawowy sieci komputerowych
Podstawy grafiki komputerowej
Prezentacja i przetwarzanie informacji w programach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych
Prawa autorskie

Ćwiczenia laboratoryjne:
Informatyka

Obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Wyszukiwanie informacji, opracowywanie grafiki.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen w trakcie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wstępna znajomość Windows, MS Word i MS Excel

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

WWW

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.