Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geodezja górnicza i metrologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-106-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych GG1A_W14, GG1A_U15, GG1A_W21, GG1A_W01, GG1A_W20, GG1A_U04, GG1A_U18 Kolokwium
Umiejętności
M_U002 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geologicznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_W23 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wykorzystać wyniki pomiarów geodezyjnych i analizy map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji górotworu GG1A_W14, GG1A_W04, GG1A_U15, GG1A_W01, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U02, GG1A_U17 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K05, GG1A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geologicznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wyniki pomiarów geodezyjnych i analizy map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji górotworu + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcia wstępne. Zadania i podział geodezji. Powierzchnie odniesienia. Odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych. Plany i mapy.
Tyczenie prostych i kątów stałych 90o i 180o. Pomiar długości – metody bezpośrednie, optyczne i elektrooptyczne. Metody zdjęcia szczegółów sytuacyjno-wysokościowych.
Zasada działania i budowy instrumentów kątomierczych (teodolity zwykłe i elektroniczne). Systemy odczytowe.
Osnowy geodezyjne ich dokładność, zastosowanie. Poligonizacja techniczna – pomiar i wyrównanie ciągów poligonowych. Metody obliczania i wyznaczania powierzchni.
Pomiary wysokościowe. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna. Budowa i działanie niwelatorów zwykłych i elektronicznych. Metody pomiarowe – niwelacja reperów, przekrojów i punktów rozproszonych.
Zastosowanie technologii GPS do pomiarów geodezyjnych. Podstawy rachunku błędów – wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich, prawo przenoszenia się błędów
Zasada i przebieg pomiaru tachimetrycznego. Tachimetry elektroniczne (total station). Interpolacja warstwic. Etapy tworzenia mapy.
Podstawy miernictwa górniczego. Orientacja sytuacyjna i wysokościowa. Osnowy kopalniane. Modelowanie przestrzenne stratygrafii i tektoniki górotworu na podstawie pomiarów geodezyjnych w miernictwie górniczym. Udział pomiarów geodezyjnych w projektowaniu badań geofizycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćw.1.Jednostki miar w geodezji, sposoby przeliczania.
Ćw.2.Mapa – czytanie mapy topograficznej, skale i podziałki, znaki umowne, podziałka transwersalna – pomiar elementów liniowych na mapie.
Ćw.3.Tyczenie linii prostych i pomiar długości – pokaz sprzętu do pomiaru długości (dalmierze, total station).
Ćw.4,5.Temat praktyczny (realizowany w zespołach 2 – osobowych): praca z mapą – pojęcie azymutu i jego wyznaczenia na podstawie elementów liniowych (długości) pomierzonych na mapie, współrzędne geodezyjne, profil rzeźby terenu, wnoszenie elementów (punktów) na podstawie znajomości ich współrzędnych. Obliczanie powierzchni metodami analitycznymi oraz planimetrowanie.
Ćw.6.Pomiar kątów – praktyczne zapoznanie się ze sprzętem pomiarowym, teodolit elektroniczny i zwykły.
Ćw.7.Pomiary niwelacyjne – niwelatory kodowe, opcja sprzęt do pomiaru technologią GPS.
Ćw.8. Zaliczenie tematów, kolokwium zaliczeniowe, uzupełnianie zaległości

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen ze sprawdzianów (kartkówek) pisanych w trakcie ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z zagadnień wykładowych, oddane sprawozdanie z realizacji tematu praktycznego. Wymagane pozytywne zaliczenie każdego sprawdzianu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, statystyki matematycznej, trygonometrii, rachunku różniczkowego i całkowego, geometrii analitycznej, geometrii wykreślnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Odlanicki-Poczobutt M., Wędzony J. – Geodezja ogólna i górnicza. Skrypt uczelniany AGH nr 653.
Milewski M – Geodezja Górnicza. Skrypt uczelniany AGH nr 1105.
Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN 1997
Jagielski A.: Geodezja I. GEODPIS. Kraków 2005.Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Pielok J. i inni. Geodezja górnicza, Wyd.AGH – 2011)GUGiK
Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl,
www.pgi.gov.pl, www.asgeupos.pl,
www.geoforum.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nieobecność nieusprawiedliwiona na 3 zajęciach (2-godzinnych) uniemożliwia otrzymanie zaliczenia z przedmiotu. Nieobecność można odrabiać z inną grupą realizującą ten sam temat.