Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-108-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łabuz Bernardetta (ziemia24@poczta.fm)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna historię ochrony środowiska oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. GG1A_W13 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie ochrony przyrody i zna formy ochrony przyrody. GG1A_W13 Kolokwium
M_W003 Student zna budowę atmosfery ziemskiej, potrafi omówić zagrożenia atmosfery, zanieczyszczenia i źródła ich powstawania. GG1A_W13 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną gleb, zna najważniejsze typy degradacji pokrywy glebowej. GG1A_W13 Kolokwium
M_W005 Student zna różne typy odpadów i ich oddziaływanie na środowisko. GG1A_W13 Kolokwium
M_W006 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną hydrosfery. GG1A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych. GG1A_U09 Kolokwium
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. GG1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska. GG1A_K04 Kolokwium
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GG1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna historię ochrony środowiska oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie ochrony przyrody i zna formy ochrony przyrody. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna budowę atmosfery ziemskiej, potrafi omówić zagrożenia atmosfery, zanieczyszczenia i źródła ich powstawania. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną gleb, zna najważniejsze typy degradacji pokrywy glebowej. + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna różne typy odpadów i ich oddziaływanie na środowisko. + + - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną hydrosfery. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady:
• Historia ochrony środowiska.
• Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska.
• Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska – ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej. Formy ochrony przyrody.
• Budowa atmosfery ziemskiej. Zagrożenia atmosfery – efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące.
• Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Definicje: gleba, struktura gleby, procesy glebotwórcze, poziomy glebowe. Najważniejsze typy gleb występujące w Polsce i ich podziały.
• Pojęcie odpadów w sensie prawnym, i ich kategoryzacja. Procesy przekształcania i unieszkodliwiania odpadów.
• Główni wytwórcy odpadów w Polsce i Małopolsce.
• Ochrona hydrosfery – zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód.
• Omówienie poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery, hydrosfery, litosfery i pedosfery, biosfery oraz procesów w nich zachodzących. Przedstawienie zanieczyszczeń środowiska, jego przyczyn i źródeł. Zapoznanie z metodami ochrony środowiska i zapobiegania jego zanieczyszczaniu.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne
Poszerzenie informacji w zakresie ochrony przyrody, ochrony atmosfery, ochrony wód, ochrony gleb, zagadnień prawnych, ekonomicznych i historycznych ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Dyskusja treści omawianych na wykładach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen (oceny z dwóch kolokwiów obejmujących całość materiału, ocena z aktywności, ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008: Ochrona środowiska przyrodniczego.
Banaszak J., Wiśniewski H., 2003: Podstawy ekologii.
Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.880)
Ustawa o Ochronie Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz.U.01.62.627)
Ustawa o Odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.62.628)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak