Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-209-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Mastej Wojciech (wmastej@agh.edu.pl)
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych Kolokwium
M_W002 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Umiejętności
M_U001 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować
M_U002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego
M_U003 potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał
M_U004 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne
M_U005 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury Sprawozdanie
M_U007 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_W002 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować - - - - - - - + - - -
M_U002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego - - - - - - - + - - -
M_U003 potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał - - - - - - - + - - -
M_U004 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne - - - - - - - + - - -
M_U005 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne - - - - - - - + - - -
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury - - - - - - - + - - -
M_U007 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie poszczególnych części praktyki (praktyki podkrakowskiej, karpackiej, sudeckiej i nadmorskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na listach uczestników praktyki, posiadanie odpowiedniego wyposażenia terenowego i materiałów pomocniczych (zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem), podpisanie regulaminu praktyk terenowych z geologii ogólnej i karty oceny ryzyka zawodowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podkrakowska praktyka z geologii ogólnej:
Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwo Geolo-giczne. Warszawa
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Rutkowski J. 1989. Budowa geologiczna regionu Krakowa. Przegl. Geol., v.46, 6: 302-308.
Materiały do praktyki podkrakowskiej
Karpacka praktyka z geologii ogólnej:
Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Warszawa, 235.
Unrug R. 1969. Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Materiały do praktyki karpackiej
Sudecka praktyka z geologii ogólnej:
Grocholski W. (ed.), (1969). Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geolo-giczne, Warszawa, 536.
Pulinowa M., Z., (2006). Ścieżka skalnej rzeźby w Górach Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Warszawa, 1-36.
Oberc J., (1972). Budowa geologiczna Polski. Tom IV. Tektonika część 2. Sudety i obszary przyległe, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 307.
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 16. Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Wydawnictwo PTTK “KRAJ”, Warszawa, 374.
Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 17. Góry Złote, I-BIS, Wrocław, 274.
Staffa M. (ed.), (1994). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 15. Kotlina Kłodzka, Rów Górnej Nysy, I-BIS, Wrocław, 525.
Witkowski A., Pokryszko B., M., Ciężkowski W., (2008). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 1-404.
Nadmorska praktyka z geologii ogólnej:
Leśniak T., 2005. Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim. Skrypty uczelniane, SU 1671. Wyd Nauk.-Dydakt. AGH, 40 s.
Literatura uzupełniająca:
Alexandrowicz S.W., 1988. Molluscan Assemblages of the Lacustrine Sediments in the An-cient Mett-Lake Orle. Folia Quaternaria 58.
Bohdziewicz L., 1960. Budowa geologiczna i procesy dynamiczne w strefie brzegowej w Orłowie i Rewie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
Dobracki R., Uścinowicz S., 2007. Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku. [W:] “Geoza-grożenia – zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” – V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
Leśniak T., 2006. Osady polodowcowe w żwirowni w Mrzezinie. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 172-173.
Leśniak T., 2006. Zlepieńcowe skałki z Połchowa. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 174-175.
Leśniak T., 2006. Cypel Rewski. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Jo-niec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 176-177.
Leśniak T., 2006. Osuwisko w klifie rozewskim. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 178-179.
Lindner L., 1992. Czwartorzęd; metody badań; stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.
Marsz A., 1966. Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poz. Tow. Przyj. Nauk, 4, 6.
Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1991. Morze Bałtyckie i jego pobrzeże. Środowisko – gospodarka – społeczeństwo. Wyd. Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddz. Gdański, Gdańsk, 146 s.
Miszalski J., 1973. Współczesne procesy geologiczne na wybrzeżu Słowińskim. Dokum. Geogr. IG PAN.
Passendorfer E. & Wilczyński A., 1961. Przewodnik geologiczny po Kujawach i Pomorzu. Wyd. Geol., Warszawa.
Piątkowski J., Pradolina Redy, Mierzeja Łebska i Zastoiska Lęborskie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
Przewodnik 70 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1999. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Wyd. Polskie Tow. Geologiczne, Szczecin, 330 s.
Rudowski S., 1962. Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce. Acta Geol. Pol., 12, 4.
Rudowski S., 1970. Dawne linie brzegowe i rozwój wybrzeża polskiego Bałtyku w późnym glacjale. Kom. Bad. Czwart. PAN, 2.
Subotowicz W., 1980. Geodynamika brzegów klifowych regionu gdańskiego. Prelibalticum; Problemy badawcze obszaru bałtyckiego. Gdańs. Tow. Nauk.
Śpiewakowski E. & Śpiewakowska F., 1989. Słowiński Park Narodowy. Wyd. PTTK „Kraj”, Gdańsk.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Semestralna ocena zaliczająca zajęcia praktyczne jest średnią z pozytywnych ocen cząstkowych, których uzyskanie możliwe jest poza terminem podstawowym w dwu terminach poprawkowych.