Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia inżynierska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-306-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. GG1A_W18 Egzamin
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. GG1A_W23, GG1A_W18 Egzamin
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. GG1A_U17, GG1A_W23, GG1A_U12, GG1A_W18 Projekt
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. GG1A_W04, GG1A_K04, GG1A_U12, GG1A_W18 Projekt
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. GG1A_W23, GG1A_U12, GG1A_W18 Projekt
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. GG1A_W23, GG1A_W18 Egzamin
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. GG1A_W18 Egzamin
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. GG1A_W18 Egzamin
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów GG1A_W04 Egzamin
M_W010 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_W18 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W011 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu GG1A_W23 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W012 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_W23 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_U12 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy GG1A_U16 Egzamin,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie GG1A_K04 Egzamin
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej GG1A_K01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. + - - - - - - - - - -
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W010 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
M_W011 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu + - + - - - - - - - -
M_W012 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Inżyniersko-geologiczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady
Kartowania geologiczno-inżynierskie
Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze
Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
Próbne obciążenia płytą sztywną i presjo metrem.
Opracowanie wyników badań – dokumentacja.
Karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje
Podział metod oceny stateczności podłoża i zboczy.
Zasady obliczeń stateczności metodą pasków.
Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej.
Inżyniersko-geologiczna charakterystyka masywów.
Badania skał i masywów skalnych.
Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia.
Rock cycle i pochodzenie gruntów.
Skład fazowy gruntów.
Klasyfikacje gruntów.
Właściwości fizyko-chemiczne gruntów.
Właściwości mechaniczne gruntów.
Faza stała – minerały, skały (minerały ilaste w gruntach spoistych, układ i kontakty między cząstkami ilastymi, wiązania strukturalne w gruntach spoistych, struktura i tekstura gruntów, typy genetyczne i ich mikrostruktury, wpływ mikrostruktur na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).
Faza ciekła – woda w gruncie (stany skupienia, rodzaje wód, stopień związania, wpływ wody na parametry fizyko-mechaniczne). Wody porowe. Kapilarność. Zjawisko tiksotropii. Współczynnik filtracji.
Zmiany deformacyjne zachodzącym w efekcie współdziałania fazy stałej i ciekłej w gruncie – Wysadzinowość. Osiadanie zapadowe. Skurcz. Ekspansywność i inne
Wymiana jonowa (model genetyczny składu kationów wymiennych w gruntach ilastych, wpływ rodzaju jonu wymiennego na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów – ocena makroskopowa.
Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów – analiza sitowa i areometryczna.
Oznaczanie gęstości gruntów.
Oznaczanie gęstości właściwej oraz parametrów pochodnych – porowatość, wskaźnik porowatości, … .
Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga.
Oznaczanie wilgotności optymalnej.
Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych.
Badanie penetrometrem stożkowym.
Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania.
Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania.
Badania edometryczne gruntu.

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
Wydzielenie warstw geotechnicznych.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
Opracowanie statystyczne wyników badań.
Obliczenie stateczności skarpy.
Określenie naprężeń pierwotnych w podłożu gruntowym.
Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia z oceny z projektów, oceny sprawozdań, kolokwium, oceny z egzaminu
Każda z ocen cząstkowych musi być pozytywna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr III

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
Cała M i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerlan 2012.
Grubecki J.,Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
Kidybiński A. – „Podstawy Geotechniki Kopalnianej”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
Majcherczyk T. – „Badanie Fizycznych Własności Skał”. Skrypt AGH nr 1175. Kraków 1989.
Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
Miłkowski W., Gliwa E., Szedel P. – „Wzmacnianie i Uszczelnianie Górotworu Środkami Chemicznymi”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska” Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
Popow J.W. – „Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
29. Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.
Grabowska –Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
Cernica J.N.. 1995. Goetechnical Engineering: Soil Mechanics. J. Wiley & Sons Inc., USA
Das B. M. 1985 Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT Publishing Company.
Lancellota R. 2009. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
Macioszczyk A. Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN
Mitchell J.K., Soga K. 2005. Fundamentals of soil behavior, J. Wiley & Sons Inc., USA
Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.
Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), WN PWN, Warszawa.
Pazdro Z. Hydrogeologia ogólna
Wiłun Z. 2001, 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa.
Polskie Normy – PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2:2006
Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-1, …, 12:2009
42. Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak