Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia geologiczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-401-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr Olszak Janusz (joszak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych GG1A_W14, GG1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania GG1A_W14 Egzamin
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką GG1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi GG1A_W13 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, GG1A_U17, GG1A_U09 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych GG1A_U17, GG1A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne GG1A_K05, GG1A_K04
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Kartografia geologiczna

1. Materiały i metody badań wykorzystywane w kartografii geologicznej i sozologicznej. (1h)
2. Podstawowe odwzorowania kartograficzne (3h)
3. Deformacje warstw skalnych budujących skorupę ziemską i sposoby ich przedstawiania. (4h)
4. Style tektoniczne. (1h)
5. Orogenezy i fazy górotwórcze. (2h)
6. Współczesne ruchy tektoniczne. (2h)
7. Piętra strukturalne i tektoniczne. (2h)
8. Podstawowe zaburzenia tektoniczne: warunki powstania i ich klasyfikacja. (12h)
9. Materiały i metody wykorzystywane w kartografii geologicznej, sozologicznej, itp.(3h)
10. Projektowanie prac w zakresie kartografii geologicznej, wykonawstwo i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. (2h)
11. Problemy prawne związane z kartografia geologiczną (1h)

Ćwiczenia projektowe:
Kartografia geologiczna

1. Podstawy topografii. (2h)
2. Parametry położenia powierzchni geologicznej, sposób pomiaru i przedstawienia wyników. (2h)
3. Podstawy intersekcji. (4h)
4. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. (6h)
5. Obrazy intersekcyjne struktur geologicznych (fałdy, uskoki, intruzje, nasunięcia). (12h)
6. Mapy strukturalne (8h)
7. Analiza map geologicznych Polski i świata. (7h)
8. Interpretacja wierceń (4h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ćwiczeń = zaliczenie projektów + ocena z kolowium zaliczeniowego

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5 * ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej
Obowiązują 3 terminy kolokwium zaliczeniowego (podstawowy i 2 poprawkowe) i 3 terminy egzaminu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dadlez R., Jaroszewski W., 1994 – Tektonika
2. Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
3. Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak