Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia i zarządzanie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-501-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na interpretację zdarzeń ekonomicznych i uwarunkowań działalności gospodarczej w kontekście problemów współczesnej ekonomii i zarządzania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności GG1A_W17 Kolokwium
M_W002 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych GG1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami GG1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. GG1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. GG1A_U09 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. GG1A_U09 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U005 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa GG1A_U09 Kolokwium,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu GG1A_K01, GG1A_K04, GG1A_K06 Kolokwium,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + + - - - - - - - - -
M_W002 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami - + - - - - - - - - -
M_U002 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. - + - - - - - - - - -
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. - + - - - - - - - - -
M_U004 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. - + - - - - - - - - -
M_U005 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia

  Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.

 2. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje

  Zasady działania przedsiębiorstwa. Formy prawne. Podstawy rachunku kosztów i analizy efektywności

 3. Rynki finansowe.

  Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania

 4. Podstawy makroekonomii.

  Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe

 5. Pieniądz i jego funkcje

  Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie

 6. Zarządzanie – podstawowe pojęcia

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.

 7. Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce

  Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

 8. Role kierownicze

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania

 9. Funkcje zarządzania.

  Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu

 10. Zasady budowania struktur organizacyjnych

  Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Rynek, popyt, podaż.

  Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.

 2. Analiza kosztów

  Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne

 3. Pieniądz i bank centralny

  Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe

 4. Zarządzanie – podstawowe pojęcia

  Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.

 5. Rodzaje i typy organizacji

  Klasyfikacja organizacji. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.

 6. Funkcje zarządzania

  Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy. Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw. Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia z dwóch kolokwiów przeprowadzanych w połowie i pod koniec semestru z wagą 80% i prezentacji z wagą 20%. Ocena niedostateczna z kolokwium musi być poprawiona, sposób poprawy ustala prowadzący zajęcia.Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
5. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L., PINDÓR T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw red. nauk. Józefa Famielec ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2011.
DUDA J., Innowacyjność polskiego i małopolskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii Europejskiej — Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński 2012 nr 736. , s. 27–53.
Proces zarządzania w praktyce, Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014

Informacje dodatkowe:

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwiów. W przypadku nieoddania prezentacji, bądź niezaliczenia jednego lub obu kolokwiów do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego. Sposób wyrównywania pozostałych nieobecności ustala prowadzący zajęcia.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów