Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gemmologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-522-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Gemmologia to nauka o kamieniach szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych GG1A_W07 Kolokwium
M_W002 Zna istniejące na rynku substytuty (kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, itp.) naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych i potrafi dokonać identyfikacji oraz wskazać kierunki ich zastosowań GG1A_W06, GG1A_W03, GG1A_U03 Sprawozdanie
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych zarówno w jubilerstwie jak i w innych działach gospodarki GG1A_W07 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę z zakresu mineralogii i petrografii, tym samym minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych GG1A_W06, GG1A_U03 Kolokwium
M_W005 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej GG1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i wybranymi nieniszczącymi technikami fazowymi GG1A_U02 Kolokwium
M_U002 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą gemmologiczną GG1A_U15 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. W sposób odpowiedzialny stosuje techniki badawcze. GG1A_K05, GG1A_K06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna istniejące na rynku substytuty (kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, itp.) naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych i potrafi dokonać identyfikacji oraz wskazać kierunki ich zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych zarówno w jubilerstwie jak i w innych działach gospodarki + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu mineralogii i petrografii, tym samym minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i wybranymi nieniszczącymi technikami fazowymi - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą gemmologiczną - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. W sposób odpowiedzialny stosuje techniki badawcze. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gemmologia – etymologia, cele i zadania. Rozwój gemmologii w Polsce. Kształcenie rzeczoznawców i specjalistów gemmologów w świecie i w Polsce. Terminologia (wg CIBJO). 4C – cechy podlegające ocenie metrologicznej (barwa, czystość, szlif, masa). Miary masy. Obróbka. Rodzaje szlifów. Dublety i triplety. Barwa i inne cechy optyczne (połysk, przezroczystość, współczynniki załamania światła, dyspersja, luminescencja). Zjawiska mieniące. Inkluzje – czystość kamieni. Diament. Wybrane kolorowe kamienie szlachetne i ozdobne. Kamienie pochodzenia organicznego (bursztyn, gagat, perła, korale, kość słoniowa). Skały ozdobne (przykłady).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Kamienie wzorcowe. Masa przeliczeniowa wybranych kamieni oprawionych. Metody oznaczania gęstości kamieni jubilerskich. Rodzaje szlifów (brylantowy i brylantowe modyfikowane) – opis i ocena jakości obróbki. Laboratorium gemmologiczne – wykaz aparatury. Budowa i zasada działania sprzętu gemmologicznego. Przykłady diagnostyki wybranych naturalnych kamieni jubilerskich.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z testu z treści wykładów + 0,3 * ocena z kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,2 * ocena z 1 sprawozdania z zajęć laboratoryjnych
Formę zaliczenia przedmiotu (wykład) podaje prowadzący na początku semestru (test). Dodatkowo premiowana będzie stu-procentowa frekwencja na wykładach.
W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych, Student indywidualnie nadrabia zaległości, przedstawiając sprawozdanie lub referat.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw mineralogii, petrografii i geochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Gunia, 1996. Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1998 – Minerały Polski. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
W. Łapot, 1999: Gemmologia ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-287. Katowice.
W. Łapot, 2000: Gemmologia szczegółowa – vademecum. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-384. Katowice.
W. Łapot, 2003: Diament; praktikum gemmologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 287. Katowice.
W. Łapot, 2004: Optyka kryształów dla geologów i gemmologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 283. Katowice.
L. Natkaniec-Nowak, W. Heflik, 2000 – Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Wyd. AGH nr 0020, cz.II,365 s.
T. Sobczak, N. Sobczak, 2001. Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa (T.II, 2009).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1998 – Minerały Polski. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
L. Natkaniec-Nowak, W. Heflik, 2000 – Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Wyd. AGH nr 0020, cz. II, 365 s.

Informacje dodatkowe:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp.
2. Informacje na temat miejsca odbywania się specyficznych zajęć czy laboratoriów