Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo geologiczne i górnicze
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-601-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego GG1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża GG1A_U09, GG1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG GG1A_U09, GG1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K03, GG1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zakres stosowania przepisów PGG
Podział złóż kopalin
Zasady podejmowania, wykonywania i zakańczania działalności określonej ustawą
Koncesje
Prace i roboty geologiczne
Dokumentacje geologiczne złóż
Ruch zakładu górniczego.
Opłaty eksploatacyjne.
Organy administracji geologicznej. Organy nadzoru górniczego.
Kwalifikacje zawodowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w wykładach 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2015.196 oraz prawa związane np. Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Rozporządzenia wykonawcze

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak