Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wiertnictwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-604-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o metodach wiercenia otworów, sposobach zwiercania skał i przeznaczeniu otworów wiertniczych GG1A_W10 Egzamin
M_W002 zna charakterystyki podstawowych zespołów urządzeń wiertniczych GG1A_W07 Egzamin
M_W003 zna nazwy, budowę, sposób działania i przeznaczenie sprzętu i narzędzi stosowanych w procesie wiercenia otworów GG1A_W07 Egzamin
M_W004 ma wiedzę o wpływie właściwości skał na proces ich zwiercania GG1A_W10 Egzamin
M_W005 zna rodzaje płuczek stosowanych w wiertnictwie, ich zadania, oraz metody i przyrządy do pomiaru podstawowych właściwości płuczek wiertniczych GG1A_W05 Egzamin
M_W006 zna zasady doboru mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wierecenia otworów oraz sposoby określania i oceny wskaźników procesu wiercenia GG1A_W05 Egzamin
M_W007 zna metody projektowania schematów orurowania otworów wiertniczych oraz zabiegów cementowania kolumn rur okładzinowych GG1A_W05 Egzamin
M_W008 ma wiedzę o rodzajach awarii i komplikacji wiertniczych oraz o sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom i metodach ich likwidacji GG1A_W21 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować konstrukcję przewodu wiertniczego GG1A_U12, GG1A_U03 Projekt
M_U002 potrafi zaprojektować schemat orurowania otworu wiertniczego GG1A_U11, GG1A_U03 Projekt
M_U003 potrafi zaprojektować zabieg cementowania kolumny rur okładzinowych w otworze wiertniczym GG1A_U11, GG1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K003 ma świadomość znaczenia wiertnictwa w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K07, GG1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o metodach wiercenia otworów, sposobach zwiercania skał i przeznaczeniu otworów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna charakterystyki podstawowych zespołów urządzeń wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna nazwy, budowę, sposób działania i przeznaczenie sprzętu i narzędzi stosowanych w procesie wiercenia otworów + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę o wpływie właściwości skał na proces ich zwiercania + - - - - - - - - - -
M_W005 zna rodzaje płuczek stosowanych w wiertnictwie, ich zadania, oraz metody i przyrządy do pomiaru podstawowych właściwości płuczek wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W006 zna zasady doboru mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wierecenia otworów oraz sposoby określania i oceny wskaźników procesu wiercenia + - - - - - - - - - -
M_W007 zna metody projektowania schematów orurowania otworów wiertniczych oraz zabiegów cementowania kolumn rur okładzinowych + - - - - - - - - - -
M_W008 ma wiedzę o rodzajach awarii i komplikacji wiertniczych oraz o sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom i metodach ich likwidacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować konstrukcję przewodu wiertniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować schemat orurowania otworu wiertniczego - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zaprojektować zabieg cementowania kolumny rur okładzinowych w otworze wiertniczym - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 ma świadomość znaczenia wiertnictwa w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Cele i metody wiercenia otworów
Klasyfikacja i charakterystyka techniczna zespołów wiertnic
Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Parametry mechaniczne skał
Płuczki wiertnicze
Hydrauliczne parametry technologii wiercenia otworów
Mechaniczne parametry technologii wiercenia otworów
Wskaźniki procesu wiercenia
Konstrukcje i schematy orurowania otworów wiertniczych
Cementowanie otworów wiertniczych
Awarie i komplikacje wiertnicze

Ćwiczenia projektowe:

Projektowanie konstrukcji przewodu do wiercenia głębokiego otworu, metodą obrotową
Projektowanie schematu orurowania otworu wiertniczego
Projektowanie zabiegu cementowania kolumny rur okładzinowych w otworze wiertniczym

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii, matematyki i wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bielewicz D.: Płyny wiertnicze. Wydawnictwa AGH. Kraków 2009.
2. Cząstka J.: Wiertnictwo. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1975.
3. Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
w Krakowie. Kraków, 2004.
4. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: Projektowanie otworów wiertniczych.
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-
Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Kraków 2004
5. Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie. Kraków, 2007.
6. Habrat S., Raczkowski J., Zawada S.: Technika i technologia cementowań
w wiertnictwie. WG. Warszawa, 1980.
7. Hołuj J., Osiecki J., Turkowski Z.: Wiertnictwo i udostępnianie złóż.
Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1985.
8. Miska S., Stryczek S.: Projektowanie otworów wiertniczych. Skrypty
Uczelniane nr 755. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
Kraków, 1980.
9. Raczkowski J.: Technologia płuczek wiertniczych.Wydawnictwo “Śląsk”.
Katowice 1980.
10.Szostak L.: Wiercenie głębokich otworów. Wydawnictwo “Śląsk”. Katowice,
1973
11.Szostak L.: Wiertnictwo. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1989.
12.Szostak L., Dubiel S., Chrząszcz W.: Awarie i komplikacje przy wierceniu
głębokich otworów. Część 1. Przychwycenia przewodu wiertniczego. Skrypty
Uczelniane nr 989. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w
Krakowie. Kraków, 1985.
13.Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: Narzędzia wiercące. Wydawnictwa
AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.Kraków 1996.
14.Wojnar K.: Wiertnictwo. Technika i technologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa – Kraków, 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W celu otrzymania oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu i z projektów.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
1. Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
2. Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenia wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.