Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce mineralne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-605-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Osoby prowadzące:
dr inż. Botor Dariusz (botor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

????

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki GG1A_W07 Egzamin
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce GG1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych GG1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi uzyskiwać informacje z baz danych oraz innych źródeł dotyczących złóż surowców mineralnych GG1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki + - - - - - + - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi uzyskiwać informacje z baz danych oraz innych źródeł dotyczących złóż surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólna charakterystyka rud w tym pierwiastków krytycznych: pierwiastków ziem rzadkich (REE), itru, skandu, litu, berylu, cezu, indu, galu, germanu, cyny, wolframu, molibdenu antymonu, kobaltu, niobu. Wydobycie, technologie wzbogacania i otrzymywania pierwiastków krytycznych w Polsce i na świecie (12 h).
2. Ogólna charakterystyka, występowanie i wydobycie bentonitów, diatomitów, kaolinitu, surowców ilastych i grafitu w Polsce i na świecie (4h).
3. Ogólna charakterystyka surowców skalnych typu kwarcyty i surowce szklarskie. Występowanie i wykorzystanie magnezytu i talku. Zastosowanie i występowanie złóż zeolitów i skaleni (6h)
4.Ogólna charakterystyka i wykorzystanie surowców chemicznych: barytu, fluorytu, azotanów i boranów. Występowanie i zagospodarowanie solanek litowych (6h).

Zajęcia praktyczne:

Opis makroskopowy minerałów i skał zawierających pierwiastki krytyczne.
Występowanie i zagospodarowanie złóż surowców mineralnych w Polsce. Kolokwium zaliczeniowe dotyczące rozpoznania surowców mineralnych i oceny ich przydatności

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 4*(0,15*ocena z egzaminu + 0,10* ocena z zaliczenia zajęć praktycznych)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotu: Nauka o złożach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., (red.) 1979 – Surowce mineralne świata: Bar, Bor, Fluor, Stront. Wyd. Geol. Warszawa.
Kozłowski S., 1986 – Surowce skalne Polski, Wyd. Geol., Warszawa
Osika R. (red.) 1987 – Budowa geologiczna Polski. Złoża surowców mineralnych. Wyd. Geol. Warszawa
Ney R. (red.) 1996 – Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne – Sól kamienna. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 1998 – Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne – Siarka. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2000 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce węglanowe. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2002 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2002 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa naturalne i piaski przemysłowe. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2004 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce ilaste. IGSMiE PAN, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak