Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geotectonics
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-607-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student jest świadom relacji pomiędzy zjawiskami tektoniki globalnej a morfologią, klimatem oraz występowaniem złóż GG1A_W04, GG1A_W12, GG1A_W08, GG1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student zna elementy cyklu Wilsona od ryftowania po orogenezę, typy orogenów, budowę głównych pasm orogenicznych, ucieczkową tektonikę impaktogeniczną GG1A_W04 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawy tektoniki płyt litosfety, ich granic kinematyki, dynamiki rotacji mechanizmów dryftu oraz procesów zachodzących w strefach granic konwergentnych, transformacyjnych i dywergentnych GG1A_W04, GG1A_W02, GG1A_W08, GG1A_W05 Kolokwium
M_W004 Student zna wewnętrzną strukturę Ziemi, sejsmiczne kryteria diagnostyczne, cechy fizyczne, procesy, deformacje litosfery, żródła danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz historię dociekań i ewolucji koncepcji geotektonicznych GG1A_W04, GG1A_W11, GG1A_W05, GG1A_W09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student jest świadom relacji pomiędzy zjawiskami tektoniki globalnej a morfologią, klimatem oraz występowaniem złóż + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna elementy cyklu Wilsona od ryftowania po orogenezę, typy orogenów, budowę głównych pasm orogenicznych, ucieczkową tektonikę impaktogeniczną + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy tektoniki płyt litosfety, ich granic kinematyki, dynamiki rotacji mechanizmów dryftu oraz procesów zachodzących w strefach granic konwergentnych, transformacyjnych i dywergentnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna wewnętrzną strukturę Ziemi, sejsmiczne kryteria diagnostyczne, cechy fizyczne, procesy, deformacje litosfery, żródła danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz historię dociekań i ewolucji koncepcji geotektonicznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WQykład wprowadza studenta w podstawy wielkoskalowych procesów tektonicznych w skali globalnej. Zarys historyczny prezentuje ewolucję koncepcji geotektonicznych. Nowoczesne podejście do problemów geotektonicznych zasadza sie na gruncie koncepcji tektoniki globalnej, której elementy zawiązane są m. in. z hipotezą Wegenera, modelem cyklu orogenicznego Wilsona, a bazują na rozległym materiale od danych strukturalnych, litostratygraficznych i paleontologicznych po wyniki badań sejsmicznych, wierceń głębokomorskich czy satelitarnych pomiarów GPS. W partii końcowej kurs wykazuje, jak wielkoskalowe procesy tektoniczne determinowały w przeszłości geologicznej ewolucję krajobrazu, klimatu oraz wpływały na powstawanie zasobów mineralnych Ziemi

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej. student musi zaliczyć wszystkie kursy poprzedzające ten kurs

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Philip Kearey, Klepeis K.A., Vine F.J., 2009, Global Tectonics. John Wiley & Sons 496pp
Windley B.F., 1995 The evolving continents Wiley Sciences 526pp
Dadlez R., Jaroszewski W., 1994 Tektonika PWN Warszawa 743pp

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak