Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dokumentowanie geologiczne złóż
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-608-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

-

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady dokumentowania złóż kopalin GG1A_W23 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Jest zorientowany w zakresie problemów geologicznego dokumentowania złóż kopalin GG1A_W21, GG1A_W13, GG1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczyć i rozliczyć zasoby złoża GG1A_U15, GG1A_U10, GG1A_U09, GG1A_U08 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Ma umiejętność poszerzania wiedzy z zakresu dokumentowania złóż GG1A_U15, GG1A_U16, GG1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż GG1A_K01, GG1A_K03, GG1A_K07, GG1A_K04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady dokumentowania złóż kopalin + - - - - - - - - - -
M_W002 Jest zorientowany w zakresie problemów geologicznego dokumentowania złóż kopalin + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczyć i rozliczyć zasoby złoża - - - + - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność poszerzania wiedzy z zakresu dokumentowania złóż - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy prawne dokumentowania złóż
Dokumentowanie granic złóż
Klasyfikacja zasobów
Wiarygodność informacji geologicznej
Błędy w dokumentacjach złóż kopalin
Dokładność rozpoznawania złóż i szacowania zasobów
Problemy ochrony środowiska i ochrony złóż

Ćwiczenia projektowe:

Sporządzanie przekrojów geologicznych
Wyznaczanie granic złóż, szacowanie wielkości dopływu do kopalń
Opracowanie tekstowe dokumentacji, obliczanie zasobów złóż

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nieć M., 1990 – Geologia kopalniana, Wyd. Geol. Warszawa.
Nieć M., 2011 – Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
Rozp. Min. Środ. z dn. 1 lipca 2015r w sprawie dokumentacji geologicznej złoża, z wyłączeniem złoża węglowodorów Dz.U. 2015.987

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ryszard MYSZKA, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET – Pospolita kopalnia i jej „niepospolite” dokumetowanie. Górnictwo Odkrywkowe; 2015 R. 56 nr 2, s. 15–25.
Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET – Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania. Górnictwo Odkrywkowe; 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52.
Marek NIEĆ [red.] – Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych; cz II Kartowanie geologiczne złóż. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak