Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie odwodnień i prac geologiczno-inżynierskich
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-609-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

200 znaków

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych w prostych i złożonych warunkach geologicznych. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). Rozumie migrację zanieczyszczeń w środowisku wodnym. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Kolokwium
M_W003 Rozumie poziom niepewności przeprowadzanych badań odwodnieniowych. Rozumie pojęcie wiarygodności wyników. GG1A_U09, GG1A_U10 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie podstawowe metody projektowania odwodnień górniczych i budowlanych. GG1A_U09, GG1A_U10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie obliczeń i interpretacji określić kierunek przepływu wód podziemnych z uwzględnieniem niezbędnego projektu odwodnienia budowli. GG1A_U13, GG1A_U04, GG1A_U10 Udział w dyskusji,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi w praktyce zastosować podstawowe metody odwadniania górniczego i budowli oraz wykonań prosty projekt odwodnienia. GG1A_U13, GG1A_U04, GG1A_U10 Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. Oblicza współczynnik filtracji utworów geologicznych, filtrację wód podziemnych. Prezentuje kierunki przepływu i rzeczywistą prędkość przepływu wód podziemnych. GG1A_U13, GG1A_U09, GG1A_U17 Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K05, GG1A_K03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG1A_K05, GG1A_K03, GG1A_K07 Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych w prostych i złożonych warunkach geologicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). Rozumie migrację zanieczyszczeń w środowisku wodnym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie poziom niepewności przeprowadzanych badań odwodnieniowych. Rozumie pojęcie wiarygodności wyników. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe metody projektowania odwodnień górniczych i budowlanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie obliczeń i interpretacji określić kierunek przepływu wód podziemnych z uwzględnieniem niezbędnego projektu odwodnienia budowli. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi w praktyce zastosować podstawowe metody odwadniania górniczego i budowli oraz wykonań prosty projekt odwodnienia. - - - + - - - - - - -
M_U003 Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. Oblicza współczynnik filtracji utworów geologicznych, filtrację wód podziemnych. Prezentuje kierunki przepływu i rzeczywistą prędkość przepływu wód podziemnych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Rola odwadniania w działalności górniczej oraz w pracach budowlanych i inzynierskich.
2) Parametry hydrogeologiczne skał i gruntów. Metody ich badania i ich znaczenie dla wykonywania prac odowodnieniowych.
3) Badania hydrogeologiczne dla potrzeb projektowania odwodnień. Wykonywanie studni i piezometrów. Próbne pompowania.
4) Badania geotechniczne i geofizyczne.
5) Badania składu chemicznego oraz stopnia zanieczyszczenia wód dopływających do systemu odwadniania. Korozyjność wody. Kolmatacja chemiczna.
6) Parametry agregatów pompowych. Schemat współpracy agregatu pompowego z rurociągiem.
7) Projektowanie systemów odwadniania z wykorzystaniem metod analitycznych.
8) projektowanie systemów odwadniania z wykorzystaniem metod numerycznych. Modelowanie hydrogeologiczne.
9) Charakterystyka aktualnych technologii odwadniania górotworu.
10) Zagrożenia środowiskowe z tytułu długotrwałych odwadnień górniczych.

Ćwiczenia projektowe:

1) Obliczenie wielkości dopływu do systemu odwadniania kopalni odkrywkowej lub podziemnej w złożonych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.
2) Wielowariantowy projekt systemu odwadniania kopalni lub wkopu budolanego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 29 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Powers P. J. i in., 2007 – Construction Dewatering and groundwater Control. John Wiley.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak