Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydrogeologia regionalna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-610-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. GG1A_W13, GG1A_W19 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce. GG1A_W08, GG1A_W19 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej wg regionalizacji Kleczkowskiego. GG1A_W08, GG1A_W19 Kolokwium
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych. GG1A_W16, GG1A_W19, GG1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych. GG1A_U05, GG1A_U09, GG1A_U17 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej. GG1A_U13, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U04 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu w planie i przekroju. GG1A_U13, GG1A_U01, GG1A_U04 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych. GG1A_K03 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K04 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej wg regionalizacji Kleczkowskiego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu w planie i przekroju. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zasady przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych, kartograficzne odwzorowanie dynamiki wód – siatka hydrodynamiczna w planie i przekroju; systemy przepływu – lokalny, pośredni, regionalny. Zlewniowe systemy krążenia wód. Konceptualne modele przepływu
Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej, GZWP, UPWP, JCWPd, regionalizacje hydrogeologiczne Polski. Mapa GZWP
Prowincja hydrogeologiczna nizinna; Pasma zbiorników czwartorzędowych; Subniecki; Subzbiorniki.
Prowincja hydrogeologiczna wyżynna: Masyw Karpacki; Masyw Sudecki, Masyw Świętokrzyski, Masyw Kujawski, Niecki kredowe, Monoklina krakowsko – śląska;
Zasady sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. Warunki uzyskiwania i sposoby opracowania danych archiwalnych. Bazy danych hydrogeologicznych. Bank HYDRO.
Treść seryjnych map hydrogeologicznych – MHP 1:200000; MhP 1:5000.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium pisemnego z treści wykładów (50%), ocena z zaliczenia ćwiczeń (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pazdro, Kozerski, 1990 – Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geol.
Kleczkowski (red.) 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (GZWP) wymagających szczególnej ochrony. IHiGI AGH Kraków
Paczyński, Sadurski (red.) 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. PIG Warszawa
Stachy (red.) 1987 – Atlas hydrologiczny IMGW Warszawa
Paczyński B. 1993-1995 – Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000.Wyd.Geol.
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000
Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A., (red.) 2002 – Słownik hydrogeologiczny. Wyd.PIG

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak