Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-616-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł daje studentowi podstawową wiedzę o zakresie i metodyce badań hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich najczęściej prowadzonych w terenie.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych i geotechnicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych oraz warunki gruntowe. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19 Kolokwium
M_W003 Rozumie migrację zanieczyszczeń w rozróżnieniu na rodzaj zanieczyszczenia oraz sposób depozycji w środowisku wodnym. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Kolokwium
M_W004 W nawiązaniu do aktów prawnych rozumie potrzebę prowadzenia monitoringu wód podziemnych i warunków geologiczno-inżynierskich. GG1A_W19 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować sieć monitoringu wód podziemnych oraz punktów rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, dobierając odpowiednią ilość punktów pomiarowych, uwzględniając warunki hydrogeologiczne, budowę geologiczną, zagospodarowanie terenu itp. GG1A_U13, GG1A_U10, GG1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania hydrogeologiczne, zbadać in situ podstawowe parametry hydrogeologiczne skał, wskaźniki nietrwałe oraz fizyko-chemiczne wody oraz parametry geotechniczne GG1A_U13, GG1A_U02, GG1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi logicznie wysunąć wnioski z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych, hydrochemicznych i geotechnicznych GG1A_U13, GG1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K05, GG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych) . GG1A_K05, GG1A_K03, GG1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych i geotechnicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych oraz warunki gruntowe. + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). + - - - - - + - - - -
M_W003 Rozumie migrację zanieczyszczeń w rozróżnieniu na rodzaj zanieczyszczenia oraz sposób depozycji w środowisku wodnym. + - - - - - + - - - -
M_W004 W nawiązaniu do aktów prawnych rozumie potrzebę prowadzenia monitoringu wód podziemnych i warunków geologiczno-inżynierskich. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować sieć monitoringu wód podziemnych oraz punktów rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, dobierając odpowiednią ilość punktów pomiarowych, uwzględniając warunki hydrogeologiczne, budowę geologiczną, zagospodarowanie terenu itp. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania hydrogeologiczne, zbadać in situ podstawowe parametry hydrogeologiczne skał, wskaźniki nietrwałe oraz fizyko-chemiczne wody oraz parametry geotechniczne - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi logicznie wysunąć wnioski z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych, hydrochemicznych i geotechnicznych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych) . + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Monitoring wód podziemnych i jego znaczenie w ochronie zasobów wodnych.
2) Badania monitoringowe poszczególnych składników środowiska wodnego. Monioring wód powierzchniowych. Monitoring opadów atmosferycznych.
3) Zagadnienia formalno-prawne w moniroringu wód podziemnych.
4) Metodyka projektowania i prowadzenia badań hydrogeologicznych. Projekty robót geologicznych.
5) Podstawy metodyczne projektowania sieci monitoringu wód podziemnych. Zasady projektowania i wykonywania piezometrów.
6) Badania stanu hydrodynamicznego wód podziemnych. Monitoring lejów depresji studni ujęciowych oraz kopalń odkrywkowych i podziemnych.
7) Praktyczne aspekty zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp i zboczy,
8) Geotechniczne sposoby wzmacniania podłoża gruntowego, budowle geotechniczne w ochronie środowiska
9) Monitoring stanu hydrogeochemicznego wód podzienych. Monitoring osłonowy ujęć i wokoł ognisk zanieczyszczeń.
10) Zasady obsługi i opróbowania sieci monitoringowych różnego typu. Sprzęt hydrogeologiczny stosowany w badaniach monitoringowych.
11) Nowoczesne metody interpretacji danych monitoringowych.
12) Rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego oraz z ocen za wykonane projekty.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawowa znajomość z zakresu hydrogeologii, hydrogeochemii, gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nielsen D.M., Nielsen G.L., 2007 – The Essential Handbook of Ground-Water Sampling. CRC Press.
Nielsen D.M., 2006 – The Practical Handbook of Environemental Site Characterization and Ground-water Monitoring. CRC Press.
Alley W. M., 1993 – Regional Ground-Water Quality. Van Nostrand Reinhold.
Szczepańska J., Kmiecik E., 1998 – Statystyczna kontrola jakości w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH
Pazdro Z., Kozerski B., 1991 Hydrogeologia ogólna. PWN
Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. J. Żurek, S. Witczak, M. Duliński, P. Wachniew, K. Różański, J. Kania, A. POSTAWA, J. Karczewski, W. J. Mościcki Quantification of anthropogenic impact on groundwater-dependent terrestrial ecosystem using geochemical and isotope tools combined with 3-D flow and transport modelling. Hydrology and Earth System Sciences; ISSN 1027-5606. — 2015 vol. 19 no. 2, s. 1015–1033.
tekst: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/1015/2015/hess-19-1015-2015.pdf
Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland / W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42nd IAH congress – ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. Dysk Flash. — S. 505.
Adam POSTAWA Wpływ metodyki opróbowania na wyniki badań zawartości metali w wodach podziemnych i wodach przeznaczonych do spożycia — The influence of sampling methodology on the results of metals determination in groundwaters and drinking waters. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. — Poznań ; Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-89696-93-2. — S. 349–366.
Best Practice Guide on Sampling and Monitoring of Metals in Drinking Water. [Ed.] A. Postawa IWA Publishing. London. 130 pp. ISBN: 13: 97781843393832.
Wybrane problemy kontroli jakości w monitoringu wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Adam POSTAWA, Ewa Kmiecik, Katarzyna Wątor. [in:] XVII Sympozjum naukowo techniczne: “Dokumentowanie i eksploatacja małych i średnich ujęć wód podziemnych”.

Informacje dodatkowe:

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Górnictwo i Geologia