Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo autorskie i patentowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-623-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W016 Zna podstawy prawa ochrony własności intelektualnej i zasady zarządzania dobrami intelektualnymi. GG1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U009 Potrafi samodzielnie pozyskiwać informacjre na temat zmian w prawie własności intelektualnej i zarzadzaniu dobrami inbtelektualnymi GG1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K003 Rozumie potrzebę i posiada umiejętność ciągłego doskonalenia swej wiedzy z zakresu prawa, GG1A_K03 Kolokwium
M_K006 Potrafi efektywnie zarzadzać własnością intelektualną. GG1A_K06 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W016 Zna podstawy prawa ochrony własności intelektualnej i zasady zarządzania dobrami intelektualnymi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U009 Potrafi samodzielnie pozyskiwać informacjre na temat zmian w prawie własności intelektualnej i zarzadzaniu dobrami inbtelektualnymi + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Rozumie potrzebę i posiada umiejętność ciągłego doskonalenia swej wiedzy z zakresu prawa, + - - - - - - - - - -
M_K006 Potrafi efektywnie zarzadzać własnością intelektualną. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna. 1. godz.
a. Przestrzeń twórczości nie podlegająca ochronie. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
b. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how – podobieństwa i różnice. Rodzaje utworów i rozwiązań.
c. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i różnice. Specyfika ochrony know how.

2. Prawo własności przemysłowej – patent. 2 godz.
a. status prawny wynalazku – definiowanie go przez zdolność patentową. Warunki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność.
b. odkrycia nie mające zdolności patentowej – odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji.
c. wynalazki wyłączone z ochrony patentowej: sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin i rasy zwierząt, sposoby leczenia i diagnozowania ludzi i zwierząt.
d. czas ochrony patentowej, jej zakres przedmiotowy i zasięg terytorialny. Prawo korzystania. Wygaśnięcie.
e. Zgłoszenie patentowe: wymogi formalne zgłoszenia, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, jednolitość wynalazku, procedura rozpatrywania, tzw. badanie, decyzja, prawo sprzeciwu, skarga, postępowanie sporne. Procedura tzw. wynalazku tajnego.

3. Licencje. 1 godz.
a. podobieństwa i różnice w licencjach na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
b. ogólna charakterystyka licencji jako umowy, szczególne rodzaje licencji: otwarta, przymusowa, dorozumiana. Sublicencje.

4. Patent europejski. 1 godz.
a. podstawy prawne patentu europejskiego,
b. procedura ubiegania się i wymogi formalne.
c. skutki uzyskania ochrony.

5. Wzór przemysłowy – krajowy i wspólnotowy. 2 godz.

6. Wzór użytkowy i przemysłowy. Ochrona know how. 2 godz.
2. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego. 2 godz.
a. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim: dzieło człowieka, charakter twórczy o indywidualnej oryginalności, ustalony,
b. utwory samoistne, inspirowane, zależne. Prawo pierwotne do utworu – prawa zależne.
c. moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych i osobistych,
d. program komputerowy jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
e. twórczość pracownicza.

7. Dualistyczny model treści prawa autorskiego. 2 godz,
a.autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice.
b. autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, treść, ochrona.
c. ograniczenia autorskich praw majątkowych
- dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, , granice z art.35.
d. kwestia dopuszczalności wymiany plików muzycznych (filmowych) w systemie P2P.
e. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu.
Prawo cytatu, jego warunki i ograniczenia.

8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót tymi prawami. 2 godz.
a. ochrona autorskich praw osobistych. Plagiat jako naruszenie praw osobistych. Rodzaje plagiatu: jawny, ukryty, autoplagiat, plagiat odwrócony. Naruszenie praw autorskich jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego – praktyczne konsekwencje.
b. ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem. Czy i kiedy wolno usuwać zabezpieczenia?
c. prawo autorskie w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie – sprawa Napstera, Glockstera, You Tube itp. Prawo do nazw domenowych.
Prawa do domeny internetowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą do obliczenia oceny końcowej jest wynik kolokwium zaliczeniowego. Uwzględnia się także frekwencję na wykładach,

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ze względu na zmieniające się przepisy i orzecznictwo wskazana jest obecność na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa

1. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki,
EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

2. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
3.. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość) ,
4. R. Golat, Prawo Internetu dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2009

5. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)

Literatura dodatkowa:

1. J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organiziwane przez CTT AGH ostatnie – 2014 )

Informacje dodatkowe:

Brak