Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-629-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznanie Studenta z różnymi formami zatrudnienia absolwenta WGGiOŚ AGH na rynku pracy oraz praktyczna weryfikacja jego umiejętności nabytych w toku dotychczasowej nauki na Uczelni.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, zwłaszcza dotyczącą profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferty oferowanych produktów i świadczonych usług, a także w zakresie wymagań pracodawcy stawianych pracownikowi i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego. GG1A_W21, GG1A_W20, GG1A_W11, GG1A_W22, GG1A_W10, GG1A_W23, GG1A_W19 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego charakter działalności związany jest z górnictwem i geologią GG1A_W16, GG1A_W17, GG1A_W15, GG1A_W13 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Student nabiera doświadczeń praktycznych w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny pracy oraz warunków BHP. GG1A_U15, GG1A_U20, GG1A_U14 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procedury i procesy technologiczne związane z działalnością górniczą i geologiczną, posługuje się specjalistycznym językiem w środowisku pracowniczym GG1A_U18, GG1A_U16 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętność pracy w zespole, wyrabia w sobie poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. GG1A_K02, GG1A_K08, GG1A_K06, GG1A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Student rozumie istotę działalności w branży górniczej i geologicznej oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego GG1A_K04, GG1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K003 Student nabywa umiejętności związane z przestrzeganiem tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy GG1A_K08, GG1A_K05, GG1A_K07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych GG1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, zwłaszcza dotyczącą profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferty oferowanych produktów i świadczonych usług, a także w zakresie wymagań pracodawcy stawianych pracownikowi i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego. - - - - - - - - - + -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego charakter działalności związany jest z górnictwem i geologią - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student nabiera doświadczeń praktycznych w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny pracy oraz warunków BHP. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procedury i procesy technologiczne związane z działalnością górniczą i geologiczną, posługuje się specjalistycznym językiem w środowisku pracowniczym - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętność pracy w zespole, wyrabia w sobie poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie istotę działalności w branży górniczej i geologicznej oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego - - - - - - - - - + -
M_K003 Student nabywa umiejętności związane z przestrzeganiem tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy - - - - - - - - - + -
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Student odbywa indywidualnie praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie względnie instytucji, których charakter działalności związany jest z realizowanym przez siebie kierunkiem kształcenia lub uczestnicząc w cyklu szkoleń dotyczących autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, organizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH oraz Centrum Karier AGH. Treść i zakres zadań realizowanych w trakcie odbywania praktyki, uzależnione są od specyfiki miejsca jej realizacji. Szczegółowy program praktyki zawodowej jest każdorazowo ustalany przez Organizatora praktyk zawodowych, w porozumieniu z zakładowym Opiekunem Praktykanta lub ustalany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk w porozumieniu z Kierownikiem AIP AGH oraz kierownikiem CK AGH.
W trakcie praktyki mogą być zrealizowane przez Studenta następujące zadania:
a) zapoznanie się ze specyfiką pracy w przedsiębiorstwie, zakresem prac oraz procedurami i procesami technologicznymi wynikającymi z produkcyjnego, usługowego lub badawczego profilu danego zakładu (firmy),
b) nabywanie umiejętności prowadzenia obserwacji wybranych procesów technologicznych i ich dokumentowania,
c) poznanie sposobów wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych urządzeń, aparatury i materiałów
d) nabywanie umiejętności przygotowania stanowiska pracy i wykonywania zadań powierzonych na tym stanowisku,
e) wypróbowywanie swoich umiejętności zdobytych w toku dotychczasowej nauki na Uczelni oraz usprawnianie tych umiejętności w naturalnych warunkach pracy,
f) uczenie się kształtowania właściwej postawy zawodowej i społecznej.
g) zapoznawanie się z różnymi formami zatrudnienia na rynku pracy oraz z prawami przysługującymi pracownikowi i przypisanymi mu obowiązkami.
h) zaznajamianie się ze specyfiką rynku pracy dla absolwentów WGGiOŚ oraz istniejącymi obecnie procedurami rekrutacyjnymi, standardami dokumentów aplikacyjnych i zasadami ich tworzenia.
i) przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, samodzielne opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i LM), indywidualnie konsultowanych z doradcą zawodowym.
j) uczenie się zasad komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, umiejętności negocjacji, perswazji i asertywności w życiu zawodowym.
k) poznanie możliwości w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.
l) poznanie podstaw księgowości oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej
oraz inne zadania określone przez osoby odpowiedzialne za organizację praktyk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 115 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego i jako moduł ujęty w planie studiów podlega obowiązkowemu zaliczeniu zgodnie z programem nauczania. Zaliczenie (potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentach) student uzyskuje u Organizatora praktyk zawodowych, właściwego dla danego kierunku studiów, na podstawie imiennego zaświadczenia wystawionego przez Przedsiębiorstwo (uwzględniającego pozytywną opinię zakładowego Opiekuna praktyk) oraz przedstawionego przez Studenta sprawozdania z realizacji praktyki lub na podstawie imiennego zaświadczenia wystawionego przez Kierownika AIP AGH oraz kierownika CK AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przed rozpoczęciem praktyki WGGiOŚ Student musi zawrzeć z instytucją lub firmą umowę (porozumienie) dotyczącą przyjęcia przez nią Studenta na praktykę lub wpisać się na listę osób odbywających cykl szkoleń. Na czas odbywania praktyki Student musi posiadać aktualne ubezpieczenie oraz ewentualne badania lekarskie i inne badania specjalistyczne wymagane przez przepisy prawa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podczas pobytu w zakładzie pracy poczynania Studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony przez Zakład doświadczony pracownik, pełniący rolę Opiekuna zakładowego. Ze względu na realizację istotnych celów, jakie ma spełniać praktyka zawodowa w rozwoju przyszłej kariery zawodowej studenta, zakładowy Opiekun praktyk może korygować program praktyki w zależności od potrzeb i adekwatnie do uwarunkowań i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.
Student realizujący praktykę jest zobowiązany do zrealizowania programu praktyki i powierzonych mu zadań. Ma obowiązek przestrzegać uregulowań prawnych obowiązujących w zakładzie pracy, zasad etyki i przepisów BHP, a także przestrzegać tajemnicy służbowej.