Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-634-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Reicher Beata (reicher@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Reicher Beata (reicher@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w polskich prowincjach naftowych. GG1A_W12, GG1A_W08 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych modułów oprogramowania komputerowego wykorzystywanych w poszukiwaniu struktur naftowych. GG1A_W20 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej danych sejsmicznych. GG1A_W11 Kolokwium
M_W004 Student na wiedzę w zakresie wykorzystania kompleksowej analizy danych geologicznych, geofizycznych i geochemicznych do oceny perspektyw poszukiwawczych. GG1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie opisać budowę geologiczną analizowanego rejonu. GG1A_U05 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi opracować przekrój geologiczny na podstawie zinterpretowanych horyzontów sejsmicznych oraz wyznaczyć przewidywany profil stratygraficzny wiercenia poszukiwawczego. GG1A_U17 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. GG1A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w polskich prowincjach naftowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych modułów oprogramowania komputerowego wykorzystywanych w poszukiwaniu struktur naftowych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej danych sejsmicznych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student na wiedzę w zakresie wykorzystania kompleksowej analizy danych geologicznych, geofizycznych i geochemicznych do oceny perspektyw poszukiwawczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie opisać budowę geologiczną analizowanego rejonu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować przekrój geologiczny na podstawie zinterpretowanych horyzontów sejsmicznych oraz wyznaczyć przewidywany profil stratygraficzny wiercenia poszukiwawczego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Historia i rozwój metodyki poszukiwania konwencjonalnych złóż węglowodorów w
polskich prowincjach naftowych (4). Ropo-gazonośność osadów paleozoicznych,
mezozoicznych i kenozoicznych w Polsce (4). Fizyczne i metodyczne podstawy metod
geofizycznych (4). Zintegrowana interpretacja danych geologicznych i geofizycznych
w kartowaniu pułapek naftowych (4). Zależności parametrów fizycznych ośrodka
geologicznego od jego charakterystyki zbiornikowej (4). Anomalie geofizyczne
generowane przez złoże węglowodorów (4). Wykorzystanie kompleksowej interpretacji
danych geologicznych, geofizycznych i geochemicznych do oceny perspektyw
poszukiwawczych (4).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Analiza danych geologicznych w profilach wierceń (2). Identyfikacja i interpretacja
przewodnich horyzontów sejsmicznych (8). Zapoznanie z podstawowymi modułami
oprogramowania komputerowego do analizy geologicznej danych sejsmicznych
stosowanego w poszukiwaniu złóż węglowodorów (8). Opracowanie prostych modeli
geofizycznych ośrodka geologicznego (4). Korelacja danych geofizycznych z
geologicznymi (4). Interpretacja strukturalno-tektoniczna danych sejsmicznych 2D/3D
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego (12). Wybrane zagadnienia
interpretacji złożowej sekcji sejsmicznych (analiza atrybutów, inwersja sejsmiczna) (6).
Konstrukcja wgłębnych przekrojów geologicznych z wykorzystaniem danych
sejsmicznych w celu wyznaczenia przewidywanego profilu lito-stratygraficznego
wiercenia poszukiwawczego (12).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 156 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń (waga 0.4) i egzaminu (waga 0.6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geologii ogólnej, regionalnej i naftowej oraz podstaw geofizyki ogólnej.
Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wskazane publikacje w czasopismach krajowych dotyczące metodyki poszukiwania konwencjonalnych
złóż węglowodorów w Polsce, m.in.:
1. Antonowicz L., Knieszner L., 1984 – Zechstein reefs of the Main Dolomite in Poland and their seismic
recognition. Acta Geol. Pol., vol. 34.
2. Górski M., Król E., Kunicka-Górska W., Trela M., Urbańska H., 1999 – Wydzielanie pułapek
węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i
strukturalnych na podstawie zintegrowanej sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa. Prz.
Geol., vol. 47.
3. Górska W., Górski M., Trela M. 2000 – Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych
kluczem w wydzielaniu pułapek węglowodorów w polskim basenie permskim (na przykładzie rejonu
Gorzowa). Prz. Geol., vol. 48.
4. Górski M. et al., 2000 – Interpretacja litofacjalna danych sejsmiki 3D kluczem do sukcesu w detekcji
ciał rafowych w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim (na przykładzie rafy Kościan).
Prz. Geol., vol. 48, nr 2.
5. Górski M., Trela M., 1997 – Układ geometryczny i ocena własności zbiornikowej złoża Barnówko-
Mostno-Buszewo (BMB) – największego złoża ropy w Polsce – na podstawie zdjęcia sejsmicznego 3D.
Prz. Geol., 45.
6. Karnkowski P., 2000 – Rozwój prac poszukiwawczych w utworach cechsztynu na Niżu Polskim w latach
1945-2000. Prz. Geol., vol. 48, nr 5.
7. Knieszner L., Poleszak E., 1997 – Określenie przebiegu bariery węglanowej dolomitu głównego
cechsztynu w środkowej części Pomorza na podstawie danych sejsmicznych i wiertniczych. Nafta-Gaz.
Nr 9, 388-399.
8. Kwolek K., Mikołajewski Z., 2010 – Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych
pułapek złożowych w utworach dolomitu głównego (Ca2) u podnóża platform i mikroplatform
węglanowych w środkowo-zachodniej Polsce. Prz. Geol. nr 5, vol. 58.
9. Instrukcja obsługi oprogramowania w formie elektronicznej
10. Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
11. Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Górecki W., Lapinskas P., Lashkova L., Lashkov E., Reicher B., Sakalauskas K., Strzetelski W. (1992) –
Petroleum Perspectives of the Baltic Syneclise. Pol. Jour. Of Miner Resour. Vol. 1 – Oil and Gas in Poland.
Tow. Geosyn. „Geos” Kraków.
2. Górecki W., Maćkowski T., Reicher B., Śliż K.K., Smolarski L., Pieniądz K., Łapinkiewicz A.P., Maksym A.,
Siupik J. (2004) – Specyfika poszukiwań naftowych w miocenie autochtonicznym i jego podłożu pod
nasunięciem karpackko-stebnickim”. Polish Journal of Mineral Resources vol. 8/2004, str. 115-124. Tow.
Geosynoptyków „Geos”. Kraków.
3. Górecki W., Łapinkiewicz A. P., Maćkowski T., Reicher B., Trygar H. (2004) – Identyfikacja pułapek
niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych
sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej. Polish Journal of Mineral Resources vol.87/2004, str. 203-
211. Tow. Geosynoptyków „Geos”. Kraków.
4. Jarzyna J., Wawrzyniak K., Bała M., Reicher B., Maćkowski T. (2004) – Korelacja mioceńskich
horyzontów w strefie Drohobyczka-Rączyna we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na
podstawie profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki 2D. Nafta nr3 , str.145-155.
5. Maćkowski T., Reicher B., Pieniądz K., Łapinkiewicz A. P. (2006) – Ocena zmian właściwości
zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych,
geofizyki otworowej i laboratoryjnych. Techn. Poszuk. Geol. nr.2. PAN IGSMiE. Kraków.
6. Maćkowski T., Stefaniuk M., Reicher B., Górecki W., Zając A. (2014) – Model geofizyczny struktury
Golce. W: Geopetrol 2014: Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe
technologie, nowe wyzwania: międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna: Zakopane
15–18.09.2014. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu; nr 198. Kraków.
7. Reicher B. (1995) – Oil and Gas Fields in the Southern Baltic Syneclise. Inf. Bull. POGC no.5. Tow.
Geosyn. „Geos”, Warszawa-Kraków.
8. Reicher B., Maćkowski T., Łapinkiewicz A.P., Pieniądz K., Wojtowicz J. (2004) – Zmienność litofacjalna
przystropowych piaskowców kambru środkowego na wyniesieniu Łeby w świetle najnowszych badań
sejsmicznych”. Polish Journal of Mineral Resources vol. 8/2004, str. 87-94. Tow. Geosynoptyków „Geos”.
Kraków.

Informacje dodatkowe:

Student ma 2 terminy zaliczenia.