Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Facies analysis
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-636-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the range of processes and products of deposition in moderns sedimentary environments. GG1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student knows the range of diagnostic features allowing for the distinction of depositional systems in the ancient record. GG1A_W05, GG1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is capable to apply a proper methodology to core, outcrop and well log data in order to recognize lithofacies, facies, facies associations, facies successions and unconformities, and to collectively interpret them in terms of depositional system shifts in time and space. GG1A_U11, GG1A_U03, GG1A_U05 Kolokwium
M_U002 Student is capable to analyze vertical facies successions in in order to make justified facies predictions, in particular of reservoir and seal facies, in frontier areas. GG1A_U11, GG1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to erect descriptive and genetic facies framework as an entry data for allostratigraphic and sequences stratigraphic interpretations. GG1A_K01, GG1A_K08 Kolokwium
M_K002 Student is able to co-operate within a group of specialists representing different disciplines of Earth Sciences. GG1A_K01, GG1A_K08 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the range of processes and products of deposition in moderns sedimentary environments. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the range of diagnostic features allowing for the distinction of depositional systems in the ancient record. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is capable to apply a proper methodology to core, outcrop and well log data in order to recognize lithofacies, facies, facies associations, facies successions and unconformities, and to collectively interpret them in terms of depositional system shifts in time and space. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student is capable to analyze vertical facies successions in in order to make justified facies predictions, in particular of reservoir and seal facies, in frontier areas. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to erect descriptive and genetic facies framework as an entry data for allostratigraphic and sequences stratigraphic interpretations. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student is able to co-operate within a group of specialists representing different disciplines of Earth Sciences. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Outline of methodology and aims of facies analysis, in particular in exploration for fossil fuels. Facies analysis as a basic tool for creating input data for larger-scale stratigraphic interpretations (3 h)
• Basic definitions: lithofacies and facies associations in classical and modern usages. Standard and local facies models; methods of facies breakdown (3 h).
• Walther Law, range of applicability. Role of unconformities in facies successions. Types of unconformities, criteria of recognition in geological and seismic record (3 h).
• Diachronizm, facies gradient, depositional dip and strike. Accommodation space and relative base level, their role in creating facies successions and facies shifts (3 h).
• Transgression, regression, major controls on facies belt migration. Allo- and autogenic facies shifts (3 h).
• Parasequence, parasequence set, vertical and lateral accretion, main types of stratigraphic facies successions (3 h).
• Modern depositional systems (aeolian, lacustrine, alluvial fan, fluvial, deltaic, shelf, slope and deep-basin, carbonate-platform systems); criteria for recognition in the ancient record (9 h).
• Role of facies analysis in exploration for oil and gas resources (3 h).

Zajęcia seminaryjne:

Based upon literature data, each student will deliver a 15-minute presentation outlining the facies model and criteria of recognition of a particular depositional system, or a part of such system.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z kolokwium obejmującego zakres wykładów oraz z zaliczenia seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw stratygrafii i sedymentologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Gradziński R., Kostecka A., Radomski, A., Unrug R., 1986. Zarys sedymentologii. Wyd. Geol. Warszawa. 614 pp.
• Reading, H.G., (Ed.), 1996. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Blackwell, Oxford, p. 154-231.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak