Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia wgłębna I
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-639-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Machowski Grzegorz (machog@agh.edu.pl)
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych oraz modeli przestrzennych. GG1A_W14, GG1A_W21 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych. GG1A_W23, GG1A_W21, GG1A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie przygotować dane do konstrukcji map cyfrowych i przekrojów wgłębnych. GG1A_U15, GG1A_U14
M_U002 Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne. GG1A_U17, GG1A_U15, GG1A_U14 Projekt
M_U003 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania. GG1A_U17, GG1A_U15 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne według przyjętego harmonogramu. GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K08 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych oraz modeli przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przygotować dane do konstrukcji map cyfrowych i przekrojów wgłębnych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne według przyjętego harmonogramu. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Kartografia wgłębna – rozwój dyscypliny (1h), Dane wejściowe wykorzystywane do konstrukcji map wgłębnych i przekrojów (2h), Wgłębne mapy jakościowe (1h), Ilościowe mapy wgłębne (2h), Przekroje wgłębne oraz mapy i przekroje paleostrukturalne (2h), Techniki konstruowania ilościowych map cyfrowych (2h), Algorytmy wykorzystywane do opracowania map cyfrowych (2h), Wstęp do modeli przestrzennych (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Opracowanie klasycznej mapy metodą trójkątów (4h), Podstawy wykorzystania kartograficznego oprogramowania interpretacyjnego (2h); Wektoryzacja danych i opracowanie na podstawie scyfrowanych danych mapy w formie regularnej siatki interpolacyjnej (2h), Podstawy metodologiczne konstruowania komputerowych map ilościowych opartych na regularnych siatkach interpolacyjnych, formaty danych wejściowych i wyjściowych (2h), Konstruowanie map strukturalnych w oparciu o dane otworowe, sejsmiczne (4 h); Konstruowanie wgłębnych przekrojów strukturalnych na podstawie map wgłębnych, danych otworowych i danych sejsmicznych (4h), Operacje na siatkach interpolacyjnych i postprocessing (2h), Graficzna obróbka map, przekrojów i modeli 3D (2h), Samodzielny projekt (6h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5 * ocena z projektów wykonywanych na zajęciach w laboratorium komputerowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Davis J. C., 1986 – Statistics and data analysis in geology. , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
2. Kotański Z., 1990 – Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-331 + 11 map geologicznych Polski.
3. Kuśmierek J., Machowski G., Papiernik B., 2012 – Elementy wgłębnej kartografii naftowej. W:Poradnik górnika naftowego. Tom 1A: Geologia naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
4. Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/
5. Swan A. R. H. & Sandilands M. 1996 – Introduction to Geological Data Analysis. Blackwell Science.
6. Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia ćwiczeń.