Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Artificial tracers in hydrology and hydrogeology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-704-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wachniew Przemysław (wachniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wachniew Przemysław (wachniew@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

tu krótki bardzo opis efektów i treści na max 200 znaków ze spacjami

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość języka angielskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego w zakresie hydrogeologii, hydrologii, fizyki i metod numerycznych. GG1A_W19 Kolokwium
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych programów komputerowych służących do identyfikacji podstawowych hydrogeologicznych parametrów systemów wodonośnych. GG1A_W23 Sprawozdanie
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie znaczników sztucznych, zna możliwości ich zastosowaniu w hydrologii i hydrogeologii. Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania badań znacznikowych i sposobu interpretacji ich wyników. GG1A_W21, GG1A_K03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów ośrodków wodonośnych wykorzystując metodę numeryczną. GG1A_U13 Sprawozdanie
M_U002 Umie zastosować wybrane programy komputerowe do identyfikacji i określenia wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów systemów wodonośnych GG1A_U15, GG1A_K08, GG1A_U14 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K04, GG1A_K07 Sprawozdanie
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i uaktualniania wiedzy z literatury naukowej. GG1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość języka angielskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego w zakresie hydrogeologii, hydrologii, fizyki i metod numerycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych programów komputerowych służących do identyfikacji podstawowych hydrogeologicznych parametrów systemów wodonośnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie znaczników sztucznych, zna możliwości ich zastosowaniu w hydrologii i hydrogeologii. Ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania badań znacznikowych i sposobu interpretacji ich wyników. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów ośrodków wodonośnych wykorzystując metodę numeryczną. - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie zastosować wybrane programy komputerowe do identyfikacji i określenia wartości podstawowych parametrów hydrogeologicznych różnych typów systemów wodonośnych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. - - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i uaktualniania wiedzy z literatury naukowej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

It will be shown which types of artificial tracers exist and how they can be used to estimate several hydrogeological parameters of the groundwater system such a hydraulic conductivity, effective porosity, mean transit time, mean water velocity, longitudinal and transversal dispersivities as well protection zones for drinking water supply. The preparation of tracer experiments, it means: the mass of tracer to be injected, the sampling campaigns and the required conditions for experiments under natural flow and radial-convergent flow conditions, will be discussed. The examples of tracer applications and tracer concentration curves obtained in homogeneous porous, heterogeneous layered-porous, fissured and karst aquifers will be demonstrated. The mathematical description of the tracer transport for different groundwater systems will be shown. The method of parameter estimations will be demonstrated. Different approximations of parameter estimation, such a method of moments, methods of the cumulative curve and the model calibration will be presented.

Zajęcia praktyczne:

The description of software FIELD and DIFFER will be demonstrated. The estimation of parameters in different type of aquifers (porous and karst) will be found on PC-s for selected test sites applying software FIELD and DIFFER.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Leibundgut, C., Maloszewski, P. and Külls, C.: Tracers in Hydrology. Wiley-Blackwell, Sussex, 2009, 415 pp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kübeck, C., Maloszewski, P., and Benischke, R.: Determination of the conduit structure in a karst aquifer based on tracer data – Lurbach system, Austria. Hydrological Processes, Vol. 27 (2), 2013, 225-235
Hünniger, M., Schmidt, S.I., Peuckmann, N. and Maloszewski P.: Experimental and mathematical methods to quantify the water flux and the transport processes in heterogeneous aquifer system model. IAHS Publ. 342, 2011, 180-183
Leibundgut, C., Maloszewski, P. and Külls, C.: Tracers in Hydrology. Wiley-Blackwell, Sussex, 2009, 415 pp.
Maloszewski P., Wachniew P. and Czuprynski P.: Study of hydraulic parameters in heterogeneous gravel beds: Constructed wetland in Nowa Slupia (Poland). Journal of Hydrology, Vol. 331, 2006, 630-642
Maloszewski P., Herrmann A. & Zuber A.: Interpretation of tracer tests performed in fractured rock of the Lange Bramke basin, Germany. Hydrogeology Journal, Vol. 7/2, 1999, 209-218
Maloszewski P., Benischke R., Harum T. & Zojer H.: Estimation of solute transport parameters in a karstic aquifer using artificial tracer experiments. In: “Shallow Groundwater Systems”, IAH Publication no. 18 (Eds P. Dillon & I. Simmers), 1998, 177-191, Balkema, Rotterdam
Himmelsbach Th., Hötzl H. & Maloszewski P.: Forced gradient tracer tests in a highly permeable fault zone. Applied Hydrology, Vol. 3, 1994, 40-47
Maloszewski P.: Mathematical modelling of tracer experiments in fissured aquifers. Freiburger Schriften zur Hydrologie, Freiburg i. Br., Band 2, 1994, 1-107
Maloszewski P. & Zuber A.: Tracer experiments in fractured rocks: matrix diffusion and the validity of models. Water Resources Research, Vol. 29 (8), 1993, 2723-2735
Maloszewski P. & Zuber A.: On the calibration and validation of mathematical models for the interpretation of tracer experiments in groundwater. Advances in Water Resources, Vol. 15, 1992, 47-62
Maloszewski P. & Zuber A.: Mathematical modelling of tracer behaviour in short-term experiments in fissured rocks. Water Resources Research, Vol. 26, No.7, 1990, 1517-1528

Informacje dodatkowe:

Brak