Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia skał zbiornikowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-706-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie procesy zachodzące w basenach sedymentacyjnych oraz w czasie pogrzebania osadów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu diagenezy. GG1A_W04, GG1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do identyfikacji i charakterystyki procesów diagenetycznych. GG1A_W23, GG1A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat powstawania skał zbiornikowych w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych. GG1A_W12 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje na temat skał zbiornikowych i ich genezy z literatury, baz danych i innych źródeł, uzyskane informacje potrafi integrować i dokonywać ich interpretacji. GG1A_U10, GG1A_U09 Projekt
M_U002 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę skał zbiornikowych wykorzystując poznane metody badawcze. GG1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. GG1A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie procesy zachodzące w basenach sedymentacyjnych oraz w czasie pogrzebania osadów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu diagenezy. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do identyfikacji i charakterystyki procesów diagenetycznych. + - + - - - - - - - +
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat powstawania skał zbiornikowych w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje na temat skał zbiornikowych i ich genezy z literatury, baz danych i innych źródeł, uzyskane informacje potrafi integrować i dokonywać ich interpretacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę skał zbiornikowych wykorzystując poznane metody badawcze. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Skały zbiornikowe jako element systemu naftowego (2h). Skały zbiornikowe Polski (4h). Podstawy stratygrafii (2h). Baseny sedymentacyjne i pochodzenie materiału osadowego (4h). Litologia, skład mineralny i właściwości skał zbiornikowych (2h). Diageneza i procesy diagenetyczne (4h).
Metody stosowane w badaniach diagenetycznych (2h). Przepływ płynów w basenach sedymentacyjnych (2h). Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe skał (6h). Wpływ wietrzenia i deformacji tektonicznych na właściwości zbiornikowe skał (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Podstawy stratygrafii (3h). Skał zbiornikowe w systemach naftowych Polski (3h). Określenie pochodzenia materiału w basenach sedymentacyjnych (6h). Identyfikacja procesów diagenetycznych (6h). Predykcja wpływu uskoków i mikrostruktur tektonicznych na właściwości zbiornikowe skał (1,5h). Analiza historii pogrzebania skał na podstawie danych diagenetycznych (1,5h).

E-learning:

Określanie litologii, składu mineralnego i właściwości zbiornikowych skał (9h).

Celem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności charakterystyki skał zbiornikowych (mikrofotografii) za pomocą cyfrowej analizy obrazu. Studenci pracują indywidualnie na wybranych zestawach zdjęć mikroskopowych skał zbiornikowych z różnych formacji naftowych Polski.

Studenci zapoznają się z podstawami cyfrowej analizy obrazu wykorzystując do tego darmowy, ogólnodostępny program ImageJ oraz arkusz kalkulacyjny. Następnie przy ich pomocy charakteryzują skałę zbiornikową tj. dokonują pomiaru porowatości, szacują przepuszczalność, klasyfikują skałę w oparciu o parametry teksturalne oraz identyfikują procesy diagenetyczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie średniej ważonej z zaliczenia zajęć laboratoryjnych (waga 0.4) i egzaminu (waga 0.6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw petrologii skał osadowych, sedymentologii i geologii strukturalnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Bjørlykke (ed.), 2010. Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
2. Gradziński R. (ed) 1986. Zarys sedymentologii. WG Warszawa.
3. Fossen H. 2010. Structural Geology. Cambridge University Press.
4. Larsen G., Chilingar G.V. (eds), 1979. Diagenesis in sediments and sedimentary rocks, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Świerczewska A., (1993): Zastosowanie izotopów trwałych w badaniach diagenezy osadów klastycznych. Przegląd Geologiczny 7: 504-506.
Krzemiński T., Świerczewska A., Uchman J., (1993): Udział skał lokalnych w osadach wodno-lodowcowych środkowej Polski. Acta Geographica Lodziensia 65: 21-37.
Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1994): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (West Antarctica). Studia Geologica
Tokarski A.K., Świerczewska A., Banaś M., (1995): Deformation bands and early folding in Lower Eocene flysch sandstones, Outer Carpathians, Poland. W: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks, Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 323-327.
Świerczewska A., (1995): Composition and provenance of sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geol. Polonica 108: 27-43.
Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1996): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (South Shetland Islands). Korean J. Polar. Res., 7: 113-115.
Baumgart-Kotarba M., Michalik M., Paszkowski M., Świerczewska A., Szulc J., Uchman A., (1996): Provenance and age of coarse clastic alluvial deposits at Cimhova in the Orava Basin, Western Carpathians, Slovakia. Polish Mineralogical Society- Spec. Pap., 7: 68-72.
Birkenmajer K., Doktor M., Świerczewska A., (1997): A turbidite sedimentary log of the Trinity Peninsula Group (?Upper Permian-Triassic) at Paradise Harbour, Danco Coast (Antarctic Peninsula): sedimentology and petrology. Studia Geol. Pol. 110, 61-90.
Świerczewska A., (1997): Early diagenetic silicification in the Upper Jurassic biohermal and interbiohermal facies. In: Man and Flint, Eds. R. Schild & Z. Sulgostkowska, 357-361.
Tokarski A.K, Świerczewska A., Doktor M., (1997): Miers Bluff Formation, Livingston Island (South Shetland Islands): Diagenesis/metamorphism and early stage of structural development W: Ricci C.A., (ed.) The Antarctic Region: Geological Evolution and processes. Proceedings of the VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences 1995, Siena. Terra Antarctica Publ., 409-416.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K., Marko F., Zieliński G., (1998): Mineralizacja szczelin ciosowych i drobnych uskoków – przykłady z płaszczowiny magurskiej i paleogenu Karpat centralnych. W: Materiały III Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej, Ustroń 98; 217-222, 283.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (1998): History of folding in the Magura nappe, Outer Carpathians, Poland.In: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks. Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 125-130.
Świerczewska A., Tokarski A.K., (1998): Deformation bands and history of folding in the Magura nappe, Western Outer Carpathians (Poland). Tectonophysics 297: 73-90.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K. Kopciowski R., (1999): Quartz mineralization in the Magura nappe (Poland): a combined microstructural and microthermometry approach. Geologica Carpatica, 50: 174-177.
Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (1999): The influence of early joints on structural development of thrust-and-fold belts: a case study from the Outer Carpathians (Poland). Geologica Carpatica, 50: 178- 180.
Marko F., Dyda M., Bakova L, Świerczewska A., Tokarski A., (2000) Shear deformations of Pasierbiec sandstone from Raca unit (Outer Western Carpathians). Mineralia Slovakia 32: 29-44.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Hurai V., (2000): Joints and mineral veins during structural evolution: Case study from the Outer Carpathians (Poland). Geol.,Quart., 44: 333-340.
Hurai V., Świerczewska A., Marko F., Tokarski A., Hrusecky I., (2000): Paleofluid temperatures and pressures in Tertiary accretionary prism of theWestern Carpathians. Slovak Geol. Mag., 6: 194-197.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Świerczewska A., Oliwkiewicz-Miklasińska M., (2001): An approach to the structural history during Cenozoic of the Lo River fault (North Vietnam). Journal of Geology, Ser. B (17-18): 45-53.
Cuong N. Q.,Wysocka A., Świerczewska A., Pha Ph. D., Huyen N., (2002): Some remarks on the alluvial deposits from the Lo River Basin (Palaeogene/Neogene). Petrovietnam, 4: 9-13.
Hurai V., Kihle J., Kotulova J., Marko F., Świerczewska A., (2002): Origin of methan in quartz crystals from the Tertiary accretionary wedge and fore-arc basin of the Western Carpathians. Applied Geochemistry, 17: 1259-1271.
Wysocka A., Świerczewska A., (2003): Alluvial deposits from the strike-slip fault Lo River Basin (Oligocene/Miocene), Red River Fault Zone, North-Western Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 21: 1097-1112.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Ryłko W., Tomaś A., (2003): Thermal structure of Świątkowa and Klęczany-Limanowa tectonic windows (Polish segment of the Outer Carpathians) basing on clay minerals. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 23: 169-171.
Dudek T., Rauch M., Świerczewska A., (2004): Illite-smectite as an indicator of paleotemperatures in the eastern part of the Silesian nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 145-148.
Ilnicki S., Świerczewska A., (2004): Preliminary results of petrological study of amphibolite clasts from the Neogene-Paleogene basisns of the Red River Fault Zone (Northern Vietnam). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 195-198.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (2004): Geologiczne i geomorfologiczne badania strefy uskokowej Rzeki Czerwonej (północny Wietnam). Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, 17: 112-4.
Wysocka A., Świerczewska A., (2005): Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone. Acta Geol. Pol., 55: 131-145.
Świerczewska A., (2005): Illite-smectite as an indicator of variable uplift in the Magura Nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386
Świerczewska A., Tokarski A., Hurai V., (2005): Mineral veins vs. structural development of the thrust-and-fold-belts: a case study from the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (2005): Neofractures versus inherited fractures in structural analysis: a case study from Quaternary fluvial gravels (Outer Carpathians, Poland). Ann. Soc. Geol. Pol., 75: 95-104.
Świerczewska A. (2005): The interplay of thermal and structural histories of the Magura Nappe (Outer Carpathians) in Poland and Slovakia. Mineralogia Polonica 36: 91-144.
Hurai V., Marko F., Tokarski A.K., Świerczewska A., Kotulová J., Biroň A., (2006): Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. Terra Nova, 18: 440-446.
Badura J., Przybylski B., Tokarski A.K., Świerczewska A., (2007): Tarasy rzeczne Nysy Kłodzkiej oraz drobne plejstocenskie struktury tektoniczne w strefie sudeckiego uskoku brzeznego i przelomu bardzkiego w Janowcu. Przegląd Geol., 55: 228-235.
Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., (2007): Fractured clasts in neotectonic reconstructions: An example from the Nowy Sacz Basin, Western Outer Carpathians, Poland. Studia Quaternaria, 24: 47-52.
Yem N.T., Tokarski A.K., Hoa T.T., Zuchiewicz W., Anh T.T., Świerczewska A., Cuong N.Q., (2009): The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Nha Xuat Ban Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe, Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 1-294.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2009): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks. W: Yem N.T. & Tokarski A.K. (et al.) The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 50-87.
Yem N.T., Tokarski A.K., Cuong N.Q., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (2009): Vietnamese-Polish scientific research cooperation: the principal achievement on Cenozoic geodynamics of Northern Vietnam. W: Yem N.T. & Tokarski A.K. (et al.) The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 1-10.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Cuong N. Q., (2009): Neotectonic activity of the Skawa River Fault Zone (Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 67-93.
van Hoang L., Wu F.Y., Clift P.D., Wysocka A., Świerczewska A., (2009): Evaluating the evolution of the Red River system based on in situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. Geochemistry Geophysics Geosystems, 10, doi:10.1029/2009GC002819.
Wysocka A., Świerczewska A., (2010): Lithofacies and depositional environments of Miocene deposits from tectonically-controlled basins (Red River Fault Zone, northern Vietnam) Journal of Asian Earth Sciences; 39: 109–124.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Zasadni J., Siemińska A.. (2011): Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych. Przegląd Geologiczny, 59: 566–575.
Tokarski A.K, Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D., Fodor L., (2012): Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians, Poland and Slovak Republic .Geologia Carpathica 63: 257–266.
Cuong N.Q, Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2013): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone: Structural evolution of sedimentary rocks. Journal of Geodynamics, 69: 31–53.
Świerczewska A., Paul Z., Banaś M., Tokarski A.K., (2015): K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from Western Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 177–185.
Górka J., Świerczewska A., Krzyżak A., (2016): Controls of pressure solution structures on fluid migration – nuclear magnetic resonance studies from Struga-1 well (Zechstein Main Dolomite; W Poland). Conference Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria, 3: 785–792.
Radzik N., Krzyżak A., Świerczewska A., Machowski G., (2016): The Complex characterization of sandstone cores using low-field NMR. Conference Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria, 3: 963–970.
Fheed A., Krzyżak A., Świerczewska A., (2018): Exploring a carbonate reef reservoir – nuclear magnetic resonance and computed microtomography confronted with narrow channel and fracture porosity. Journal of Applied Geophysics, 151: 343–358. doi: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.03.004.
tic evolution, SW Poland. Geological Quarterly, 59 (4): 762-780. doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1266.

Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie oceny pozytywnej z każdej ocenianej pracy/kolokwium.
2. Nie oddanie pracy w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem z niej oceny negatywnej.
3. Prace i kolokwium ocenione na ocenę niedostateczną student może poprawić tylko jeden raz w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Przekroczenie dopuszczalnej ilości nieobecności, określonej przez prowadzącego, skutkuje brakiem zaliczenia w pierwszym terminie.
5. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego zaliczenia ćwiczeń w trakcie sesji. Formą zaliczenia jest kolokwium z całości materiału ćwiczeń.
6. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.