Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia gospodarcza
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-709-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. GG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. Potrafi kwantyfikować ryzyko/niepewność inwestycji surowcowych oraz umie zastosować odpowiednie techniki zarządzania nimi. GG1A_U15, GG1A_U08, GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Rozumie znaczenie i konieczność oceny projektów surowcowych według różnych kryteriów: geograficznego, prawno-własnościowego, geologiczno-górniczego, rynkowego, ekonomicznego i środowiskowego. Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych. GG1A_U15, GG1A_U08, GG1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. Umie zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce złożem jako obiektem rozpoznanym i zakwalifikowanym do eksploatacji; złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodni¬czym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa) oraz gospodarce surowcami mineralnymi. GG1A_U15, GG1A_W10, GG1A_W07, GG1A_U16, GG1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). GG1A_W22, GG1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W006 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. GG1A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. + - - - - - - - - - -
M_W002 Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. Potrafi kwantyfikować ryzyko/niepewność inwestycji surowcowych oraz umie zastosować odpowiednie techniki zarządzania nimi. + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie i konieczność oceny projektów surowcowych według różnych kryteriów: geograficznego, prawno-własnościowego, geologiczno-górniczego, rynkowego, ekonomicznego i środowiskowego. Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. Umie zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce złożem jako obiektem rozpoznanym i zakwalifikowanym do eksploatacji; złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodni¬czym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa) oraz gospodarce surowcami mineralnymi. + + - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zadania geologii gospodarczej, związki z innymi przedmiotami. Złoża kopalin na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Ochrona i waloryzacja złóż, własność złóż kopalin, koncesje.
Zapotrzebowanie i zużycie surowców. Bilans surowcowy. Klasyfikacje zasobów (polskie i międzynarodowe).
Cykl projektu inwestycyjnego i rola geologa. Faza przedinwestycyjna: etap celowości, etap możliwości, etap wykonalności. Granice złóż, kryteria bilansowości, dokumentacja geologiczna złoża, kryteria złoża przemysłowego, PZZ. Plan ruchu zakładu górniczego.
Czynniki oceny złóż. Przekształcanie parametrów geologiczno-górniczych w strumienie finansowe. Ocena wydatków projektu geologiczno-górniczego. Ocena przychodów ze sprzedaży surowca mineralnego. Podstawy rachunku dyskontowego i podstawowe miary rentowności (NPV, ROR). Opcje realne.
Podstawy teorii decyzji. Analiza ryzyka i niepewności: wartość oczekiwana, analiza wrażliwości, symulacja Monte Carlo, drzewa decyzyjne i teoria gier.
Matematyczne techniki zarządzania w geologii gospodarczej i gospodarce surowcami mineralnymi.

Ćwiczenia audytoryjne:

Zadania geologii gospodarczej, związki z innymi przedmiotami. Złoża kopalin na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Ochrona i waloryzacja złóż, własność złóż kopalin, koncesje.
Zapotrzebowanie i zużycie surowców. Bilans surowcowy. Klasyfikacje zasobów (polskie i międzynarodowe).
Cykl projektu inwestycyjnego i rola geologa. Faza przedinwestycyjna: etap celowości, etap możliwości, etap wykonalności. Granice złóż, kryteria bilansowości, dokumentacja geologiczna złoża, kryteria złoża przemysłowego, PZZ. Plan ruchu zakładu górniczego.
Czynniki oceny złóż. Przekształcanie parametrów geologiczno-górniczych w strumienie finansowe. Ocena wydatków projektu geologiczno-górniczego. Ocena przychodów ze sprzedaży surowca mineralnego. Podstawy rachunku dyskontowego i podstawowe miary rentowności (NPV, ROR). Opcje realne.
Podstawy teorii decyzji. Analiza ryzyka i niepewności: wartość oczekiwana, analiza wrażliwości, symulacja Monte Carlo, drzewa decyzyjne i teoria gier.
Matematyczne techniki zarządzania w geologii gospodarczej i gospodarce surowcami mineralnymi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena, jako średnia z kolokwium (waga 40%) oraz realizowanych ćwiczeń i dyskusji (60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., Gruszczyk H. – Geologia gospodarcza.
Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E. – Zarys gospodarki surowcami mineralnymi.
Inst. Gosp. Sur. Min. i Energ. PAN – Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata.
Newendorp, P. D., Schuyler, J. R. – Decision Analysis for Petroleum Exploration.
Państw. Inst. Geol. – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych Polski.
Rudavsky O. – Mineral economics. Development and management of natural resources.
Stermole F. J., Stermole J. M. – Economic Evaluation and Investment Decision Methods.
Strzelska-Smakowska B. – Ocena ekonomiczna złóż rud.
USGS – Minerals Yearbook
Wellmer F. W. – Statistical Evaluations in Exploration for Mineral Deposits.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak