Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-718-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kanony obowiązujące w Naukach o Ziemi w zakresie projektowania badań naukowych, sporządzania naukowych manuskryptów, raportów, bibliografii i edycji tekstów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG1A_W21 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG1A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej GG1A_W16 Referat,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GG1A_U09 Referat,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. GG1A_U10 Praca dyplomowa,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego GG1A_U11 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania GG1A_K08, GG1A_K06, GG1A_K07 Praca dyplomowa
M_K002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - - - - - + - - - - -
M_K002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia wstępne i organizacyjne. Przedstawienie projektów prac inżynierskich.

Obsługa zasobów bibliotecznych: internetowy dostęp do zasobów bibliotecznych spoza uczelni, korzystanie z komputerowych i internetowych baz danych, internetowe pozyskiwanie literatury.
Projekt: odszukaj literaturę związaną z Twoim projektem inżynierskim, sporządź listę znalezionych pozycji zaznaczając do których uzyskałeś/łaś dostęp, prześlij listę oraz elektroniczną wersję najciekawszej pozycji mailowo na adres prowadzącego zajęcia.

Tworzenie projektu badawczego: zasady stawiania hipotezy badawczej do zweryfikowania badaniami, formułowanie celów pracy, planowanie sposobu rozwiązania problemu, planowanie procedur postępowania i terminarza zajęć, wybór metod i określenie dostępności do aparatury, przewidywanie wyników i sposobu ich prezentacji i zastosowania.
Projekt:
Stwórz projekt swojej pracy inżynierskiej (max. 1 kartka A-4) według zasad podanych na seminarium, prześlij mailowo na adres prowadzącego zajęcia.

Jak czytać: poradnik efektywnego czytania literatury naukowej polsko- i obcojęzycznej

Jak pisać I: poradnik pisania pracy inżynierskiej, opracowywania, interpretacji i prezentacji wyników i wniosków.
Projekt: napisz zarys swojej pracy inżynierskiej planując strony wstępne, układ i tytuły rozdziałów tekstu, rozmieszczenie rysunków, zdjęć i tabel, ew. załączniki i spisy. Prześlij mailowo na adres prowadzącego zajęcia.

Jak pisać II: zasady edycji tekstu, formatowania i estetyki pracy, zasady korekty
jedne zajęcia

Jak pisać III: stworzenie poprawnej prezentacji multimedialnej, umiejętność atrakcyjnego i zwartego zaprezentowania swojej pracy i jej efektów
Projekt: utwórz i zaprezentuj projekt prezentacji na obronę swojej pracy inżynierskiej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie obecności i złożenia kompletu projektów i prac tematycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się edytorem tekstu i edytorem prezentacji multimedialnej.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Obowiązuje złożenie i zaliczenie wszystkich projektów bez względu na obecność na zajęciach. Ocena końcowa wynika z aktywności na zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wydziałowe zasady redakcji prac magisterskich.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna Wolters Kluwers business, 2008
M. Kuziak, S. Rzepczyński: „Jak pisać ?“ Park Edukacja. Bielsko Biała, 2005
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“. Wyd Polit. Śląskiej, 1999.
G. Gambarelli, Z. Łucki: „Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“. Universitas Kraków, 1998.
P. Kenny: „Panie Przewodniczący, Panie, Panowie…“. Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej, 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak