Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Profilowanie wierceń
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-731-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krajewski Marcin (kramar@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne GG1A_W06, GG1A_U03 Projekt
M_W005 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie GG1A_W06, GG1A_U10 Projekt
M_W006 Student wie jakie są zasady opróbowania rdzenia do badań w zależności od typu badań GG1A_W23 Projekt
Umiejętności
M_U006 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne GG1A_U03 Projekt
M_U007 Student potrafi wykonać opis litologiczny rdzenia wiertniczego GG1A_U04 Projekt
M_U008 Student potrafi rozpoznać, opisać i pomierzyć drobne struktury tektoniczne obserwowane w rdzeniu wiertnicznym GG1A_U04 Projekt
M_U009 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie GG1A_U10 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne - - - - - - + - - - -
M_W005 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie - - - - - - + - - - -
M_W006 Student wie jakie są zasady opróbowania rdzenia do badań w zależności od typu badań - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U006 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne - - - - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi wykonać opis litologiczny rdzenia wiertniczego - - - - - - + - - - -
M_U008 Student potrafi rozpoznać, opisać i pomierzyć drobne struktury tektoniczne obserwowane w rdzeniu wiertnicznym - - - - - - + - - - -
M_U009 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Podział przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne, interwały o podobnych deformacjach tektonicznych i interwały o podobnym zaangażowaniu procesów krasowych; opis: deformacji tektonicznych, spękań, ślizgów, brekcji, spągów wydzieleń litostratygraficznych, zjawisk krasowych i cech sedymentologicznych przewierconych skał; pomiary: stylolitów, slikolitów, rys ślizgowych, zalegania warstw; określenie stopnia dezintegracji skał; określenie uzysku wydzielonego interwału skał.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii ogólnej, tektoniki i kartografii geologicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mierzejewski, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51, Warszawa.
  • Jaroszewski, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  • Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia praktyczne będą prowadzone w magazynie rdzeni KWB Bełchatów oraz w terenie w miejscach wykonywanych wierceń. Projekty zaliczeniowe będą wykonywane przez dwuosobowe grupy studentów.