Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt inżynierski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-1-738-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu Górnictwa i geologii, wraz z omówieniem jego wyników. GG1A_U09, GG1A_U10 Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać i uzasadniać wnioski. GG1A_U09 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie. GG1A_K05, GG1A_K04 Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. GG1A_K08, GG1A_K06 Projekt inżynierski
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu Górnictwa i geologii, wraz z omówieniem jego wyników. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać i uzasadniać wnioski. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Projekt inżynierski to realizacja i udokumentowanie zadania inżynierskiego – praktycznego przedsięwzięcia projektowego. Obejmuje dokumentację merytoryczną zadania określonego w
temacie projektu. Zadanie inżynierskie może być kontynuacją i rozszerzeniem projektu realizowanego w ramach jednego z modułów kształcenia. Projekt inżynierski jest realizowany
pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania VII semestru studiów. Tematem projektu inżynierskiego jest zagadnienie, którego projekt potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia.
Egzamin dyplomowy inżynierski obejmuje:
a. projekt inżynierski,
b. egzamin inżynierski kierunkowy z zakresu Górnictwa i geologii,
c. prezentację projektu inżynierskiego i dyskusję.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 380 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Wykonanie projektu 300 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu
inżynierskiego (waga 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (waga 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (waga 0,7.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uzyskanie absolutorium ze studiów I stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla
studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa:
http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/medi /Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN,Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty
elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak