Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy finansów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-306-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Obrzut Marek (mobrzut@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje elementy systemu finansowego państwa: sektor finansów publicznych, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, system bankowy, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych GG2A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Opisuje występujące zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa GG2A_W09 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ocenia funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu finansowego wykorzystując podstawowe kategorie z dziedziny finansów GG2A_U11 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Wykorzystuje metody dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej i przedsięwzięć inwestycyjnych GG2A_U11 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji GG2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje elementy systemu finansowego państwa: sektor finansów publicznych, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, system bankowy, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje występujące zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ocenia funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu finansowego wykorzystując podstawowe kategorie z dziedziny finansów + - - - - - - - - - -
M_U002 Wykorzystuje metody dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej i przedsięwzięć inwestycyjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do nauki o finansach
 2. Wartość pieniądza w czasie
 3. Stopa procentowa
 4. Wartość i dochód
 5. System finansowy Państwa oraz powiązania pomiędzy ogniwami systemu finansowego
 6. Przedsiębiorstwa i ich podział
 7. System finansowy przedsiębiorstwa

  System finansowy przedsiębiorstwa
  - zadania menadżera finansowego w przedsiębiorstwie
  - sprawozdania finansowe- źródło informacji
  o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji
  - aktywa trwałe
  - aktywa obrotowe i ich rotacja
  - zarządzanie kapitałem obrotowym
  - zarządzanie zapasami
  - zarządzanie należnościami

 8. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

  Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
  - kapitały własne
  - kapitały obce
  - podział zysku w przedsiębiorstwach w zależności
  od formy organizacyjno- prawnej

 9. Analiza finansowa
 10. System podatkowy w Polsce
 11. Inwestycje a wartość przedsiębiorstwa
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jajuga K. „Elementy nauki o finansach” PWE 2007
Gajdzik B. „Finanse Przedsiębiorstwa dla inżynierów” Gliwice 2011
Dyduch A., Mendys K. „Podstawy finansów” Kraków 2007
Jarocka E. „Finanse” Warszawa 2005
Kowalczyk P., Poprawska E., Chmielowiec W. „Metody aktuarialne”
PWN W-wa 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak