Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic geology (ore deposits)
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-101-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. GG2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U003 Student is able to describe, classify and show genesis of minerals and rocks connected with mineral deposits. GG2A_U02, GG2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U004 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. GG2A_U02 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K002 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. GG2A_K03, GG2A_K01 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U003 Student is able to describe, classify and show genesis of minerals and rocks connected with mineral deposits. + - - - - - + - - - -
M_U004 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geology of the most important genetic types of ore deposits.
During the lecture, most important examples of mineral deposits, of different origin
will be presented and discussed. Geology of world class mineral deposits e.g.
Bushveld complex, Great dyke, Sudbury, Norylsk, Merensky Reef, Ocorusu, Silliniarvi,
Chuquicamta, Myszków, Copper Belt, Lubin – Kupferschiefer type; Cigar Lake, MontGee
(U deposit).
Metallogenic provinces and epochs in relation to plate tectonic.

Zajęcia praktyczne:

Geology of the ore deposits in Poland. Ore minerals identification.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 56 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,6* exam + 0,4* classes test result

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• mineralogy and petrography knowledge
• general geology knowledge

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ekstrand O.R. (ed.) Geology of Canadian Mineral Deposit types . Geology of Canada No.8, Geol. Sur. of
Canada 1995: 640pp
Economic Geology and Mineralium Deposita Journals

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

**

Informacje dodatkowe:

Brak