Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental risk assessment in exploration and mining
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-105-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on planning and to tools used in geology works . GG2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student have knowledge on extracting, processing and use of ore. GG2A_W07 Kolokwium
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. GG2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to present conclusions of his/her research. GG2A_U03 Kolokwium
M_U002 Student is able to per form preliminary economic analysis of geological works. GG2A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K003 Students can use English language in the environmental engineering GG2A_U05, GG2A_U06 Kolokwium
M_K004 Students are aware of the continuous improvement of the knowledge GG2A_K01, GG2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on planning and to tools used in geology works . + + - - - - - - - - -
M_W002 Student have knowledge on extracting, processing and use of ore. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to present conclusions of his/her research. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to per form preliminary economic analysis of geological works. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Students can use English language in the environmental engineering + + - - - - - - - - -
M_K004 Students are aware of the continuous improvement of the knowledge + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction
2. The characteristics of minerals mining
3. The components of mining areas
4. The immunity of the environment constituents to the impact of mining activity
5. The influence of mining activity on the environment
6. Minimizing the adverse impact of mining on the environment
Classification of post-mining areas

Ćwiczenia audytoryjne:

Other:
1. Influence of mining on the atmosphere
2. Influence of mining on the surface and underground water
3. Influence of mining performance on the configuration of the surface
4. Influence of mining on monuments and cultural heritage
5. Influence of mining on the soil and management of mining waste materials
6. Noise generated by mining operations
Influence of mining on human health; influence of mining on the wildlife

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

average grade from tests

Wymagania wstępne i dodatkowe:

knowledge on mineral deposits and cartography

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Sobczyk E.J., Kicki J.: New challenge and visions for mining, 21st world Mining Congress, CRC Press, Balkema Book, Cracow 2008.

2.Sobczyk W., Tajduś A. (red.): Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze, „Górnictwo i Geoinżynieria” zeszyt 3/1, rok 31. 2007, ss.
573.

3.Hejmanowski R., Malinowska A., Sobczyk W., Ostręga A., Pomykała R., Sobczyk E.J. (red.): New Challenges and Visions for Mining. Risk management & subsidence engineering. Sustainable development in mining industry (+Mine closure). “Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, 2008, tom 24, zeszyt 3/1, ss. 470.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak