Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Field Class in Economic Geology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-109-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. GG2A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student have basic knowledge on impact of mining on environment. GG2A_W09 Projekt,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan geological works, logging, samples collection. GG2A_U07 Sprawozdanie
M_U002 Student is able to perform preliminary economic analysis of engineer works in mining and geology. GG2A_U16, GG2A_U11 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. GG2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. - - - - - - - + - - -
M_W002 Student have basic knowledge on impact of mining on environment. - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan geological works, logging, samples collection. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student is able to perform preliminary economic analysis of engineer works in mining and geology. - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Geological report grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

knowledge on mineral deposits and cartography

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak