Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer modelling
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-202-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have necessary knowledge needed for performing advanced calculations for deposit modeling. GG2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student have a knowledge of using advanced computer software used in earth sciences. GG2A_W03 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GG2A_U01 Projekt
M_U002 Student is able to design mining works for ore deposit using advanced computer software. GG2A_U08, GG2A_U14, GG2A_U18 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have necessary knowledge needed for performing advanced calculations for deposit modeling. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student have a knowledge of using advanced computer software used in earth sciences. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to design mining works for ore deposit using advanced computer software. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Presentation of software used in geology 2D- 3D- 4D modeling. Problems and purpose of using, construction of data base.
introduction to construction of deposit model. Preparing data base, handling data.
Introduction to Minescape software

Ćwiczenia laboratoryjne:

Using MineScape software for deposit modelling. Importing data, handling data, creating post maps, cross-sections, grid maps, bulding stratygraphy model and block model, resources evaluating.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,8*(2 tests) + 0,2 * project

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student should already have a knowledge on geology and basic statistic/geostatistic, computer science course passed

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak